กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา                   : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ

บรรณาธิการ               :  อาจารย์ ดร.อภินันต์ อันทวีสิน

กองบรรณาธิการ 

1. ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร. กาญจนา  นาคสกุล สำนักราชบัณฑิตยสถาน
2. ศาสตราจารย์ ดร. เพ็ชรน้อย สิงห์ช่างชัย มหาวิทยาลัยคริสเตียน
3. ศาสตราจารย์ ดร. รุจา  ภู่ไพบูลย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
4. ศาสตราจารย์ ดร. มลิวรรณ  บุญเสนอ มหาวิทยาลัยศิลปากร
5. ศาสตราจารย์ ดร. ศิริลักษณ์  โรจนกิจอำนวย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
6. ศาสตราจารย์ ดร. สุวิมล  กิรติพิบูลย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7. รองศาสตราจารย์ ดร. สุจิตรา  เหลืองอมรเลิศ สภาการพยาบาลแห่งประเทศไทย
8. รองศาสตราจารย์ ดร. ผ่องศรี  ศรีมรกต มหาวิทยาลัยมหิดล
9. รองศาสตราจารย์ ดร. สุรพันธ์  ยิ้มมั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
10. รองศาสตราจารย์ ดร. อาภาพร  เผ่าวัฒนา มหาวิทยาลัยมหิดล
11. รองศาสตราจารย์ ดร. ชวนชม  ชินะตังกูร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
12. รองศาสตราจารย์ ดร. ปานใจ  ธารทัศนวงศ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันเอกหญิง ดร. นงพิมล  นิมิตรอานันท์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรนันท์  วรรณสิริ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
15. ดร.เนตรชนก ศรีทุมมา มหาวิทยาลัยคริสเตียน