คุณลักษณะผู้นำนวัตกรรมของหัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาลทั่วไป

Main Article Content

แพรวา พานทอง
สุชาดา รัชชุกูล

Abstract

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะผู้นำนวัตกรรมของหัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาลทั่วไป  โดยประยุกต์ใช้เทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR  ผู้ให้ข้อมูลหลัก  คือ  ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน  25  คน  คัดเลือกตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้  โดยเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และประสบการณ์ตรงกับปัญหาการวิจัยและยินดีร่วมมือในการวิจัย  ประกอบด้วย  ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารองค์การพยาบาล  ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหาร การพยาบาลระดับต้น  ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นนักวิชาการในสถาบันการศึกษาในด้านการบริหารธุรกิจ นวัตกรรม และเทคโนโลยีต่างๆ   ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมและการพัฒนานวัตกรรมของประเทศ  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  รอบที่1 เป็นแบบสัมภาษณ์  รอบที่ 2 และรอบที่ 3 เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า  ใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล  80 วัน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างคลอไทล์ ผลการวิจัยพบว่า

            ผลการวิจัยพบว่า  คุณลักษณะของผู้นำเชิงนวัตกรรมของหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลทั่วไป ที่ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน  ประกอบด้วยคุณลักษณะย่อย  36  ข้อเป็นคุณลักษณะที่มีระดับความสำคัญมากที่สุด  30 ข้อ  และระดับความสำคัญมาก  6 ข้อ  จำแนกเป็น  5  ด้าน  ดังนี้

1.      ด้านความคิดสร้างสรรค์  ประกอบด้วยคุณลักษณะ 7   ข้อ

2.      ด้านความเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วยคุณลักษณะ 8 ข้อ

3.      ด้านการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประกอบด้วยคุณลักษณะ 6 ข้อ

4.      ด้านการพัฒนาตนเอง ประกอบด้วยคุณลักษณะ 7 ข้อ

5.      ด้านบุคลิกภาพ ประกอบด้วยคุณลักษณะ 8 ข้อ

 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research articles