ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนและการสนับสนุนจากครอบครัวต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยโรคสูงอายุต้อหิน

Main Article Content

หทัยกาญจน์ เชาวกิจ
จิราพร เกศพิชญวัฒนา

Abstract

Abstract unavailable

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research articles