ความสัมพันธ์ระหว่างอาการ การสนับสนุนทางสังคมและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งศีรษะ และคอเพศชายภาคใต้ขณะได้รับรังสีรักษา

Main Article Content

สุชาดา ธราพร
สุรีพร ธนศิลป์

Abstract

Abstract Unavailable

Article Details

Section
Research articles