ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมการฟื้นฟูสภาพ ของผู้ป่วยกระดูกขาหักที่ได้รับการผ่าตัดใส่โลหะยึดตรึงภายใน

Main Article Content

นันทยา เสนีย์
สุนิดา ปรีชาวงษ์
วรวรรธน์ ลิ้มทองกุล

Abstract

Abstract Unavailable

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research articles