ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมของหัวหน้าหอผู้ป่วย การสนับสนุนจากองค์การกับประสิทธิผลของทีมการพยาบาลตามการรับรู้ ของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลเอกชน กรุงเทพมหานคร

Main Article Content

เจริญขวัญ เส็นสด
สุชาดา รัชชุกูล

Abstract

Abstract Unavailable

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research articles