บริการการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและความต้องการของญาติผู้ดูแล สำหรับการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงของจังหวัดภูเก็ต

Main Article Content

ชญานิศ ลือวานิช
รัตนา ลือวานิช
จิตร โรมินทร์

Abstract

Abstract Unavailable

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research articles