ผลของโปรแกรมการสร้าเสริมพลังอำนาจต่อการรับรู้สมรรถนะในการดูแลตนเอง ของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง

Main Article Content

เสาวลักษณ์ สุขพัฒนศรีกุล
วิไลวรรณ ทองเจริญ
จันทนา รณฤทธิวิชัย
วิชชุดา เจริญกิจการ

Abstract

Abstract Unavailable

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research articles