ผลของโปรแกรมการให้ความรู้และการสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมเสี่ยง โรคหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง

Main Article Content

ปานใจ กันยะมี
ทัศนา ชูวรรธนะปกรณ์

Abstract

Abstract Unavailable

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research articles