ผลของโปรแกรมการให้ความรู้และการสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมเสี่ยง โรคหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง

Main Article Content

ปานใจ กันยะมี
ทัศนา ชูวรรธนะปกรณ์

Abstract

Abstract Unavailable

Article Details

Section
Research articles