ปัจจัยคัดสรรที่มีค่าสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมวัยผู้ใหญ่

Main Article Content

ธิราวรรณ เชื้อตาเล็ง
สุรีพร ธนศิลป์

Abstract

Abstract Unavailable

Article Details

Section
Research articles