ประสิทธิผลของหุ่นจำลองทางการแพทย์เพื่อการฝึกกำหนดตำแหน่งอิเล็กโทรดในการใช้คลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบ 12 ลีดมาตรฐานต่อความรู้และความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลหญิง

Main Article Content

ประภาพร ต่อโชติ
กุศล เพ็ชรทรัพย์
วัชระ สร้อยคำ
สมศรี ดาวฉาย
สุเมธี ธนังกุล
สุธี ยกส้าน
สมบัติ ธนะวันต์

Abstract

วัตถุประสงค์:   เพื่อศึกษาประสิทธิผลของหุ่นจำลองทางการแพทย์เพื่อการฝึกกำหนดตำแหน่งอิเล็กโทรดในการใช้คลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบ 12 ลีดมาตรฐานต่อความรู้และความพึงพอใจสำหรับนักเรียนพยาบาล

รูปแบบการวิจัย : การวิจัยแบบก่อนทดลอง

วิธีดำเนินการวิจัย : กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาพยาบาลหญิงชั้นปีที่ 2  จำนวน 68 คน เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ หุ่นจำลองทางการแพทย์เพื่อการฝึกกำหนดตำแหน่งการติดอิเล็กโทรดในการวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบ 12 ลีดมาตรฐานสำหรับนักเรียนพยาบาล เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล แบบทดสอบความรู้เรื่องการติดอิเล็กโทรดตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิด 12 ลีดมาตรฐาน   และแบบสอบถามความพึงพอใจในการฝึกติดอิเล็กโทรดตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิด 12 Lead มาตรฐาน แบบสอบถามได้ผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 1 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยคำนวณหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสถิติที (Dependent t-test)

ผลการวิจัย:  1)  นักศึกษาพยาบาลหญิงชั้นปีที่ 2  มีค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้หลังการทดลอง ( = 23.16, SD=3.65) มากกว่าก่อนการทดลอง (= 17.07,  SD=3.55) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (t = -9.86, p < .01)

2) นักศึกษาพยาบาลหญิงชั้นปีที่ 2 มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจโดยรวม (= 4.37, SD=0.65) ต่อการฝึกติดอิเล็กโทรดตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิด 12 Lead มาตรฐาน ทดลอง อยู่ในระดับ มากที่สุด (Excellent)  

สรุป:  ผู้บริหารของคณะพยาบาลศาสตร์ควรสนับสนุนให้อาจารย์พยาบาลนำหุ่นจำลองทางการแพทย์เพื่อการฝึกกำหนดตำแหน่งอิเล็กโทรดในการใช้คลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบ 12  ลีด ไปใช้ในการเรียนการสอนเนื่องจากมีประสิทธิผลให้คะแนนความรู้เพิ่มขึ้นและนักศึกษาพยาบาลมีความพึงพอใจต่อหุ่นจำลองมากที่สุด

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research articles