บทบาทของพยาบาลสาธารณสุขในการให้บริการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งบริเวณศีรษะและลำคอที่บ้าน

Authors

  • สุภา สุรเศรณีวงศ์
  • พัชระกรพจน์ ศรีประสาร

Abstract

THE ROLES OF HOME HEALTH CARE NURSE IN HEAD AND NECK CANCER PATIENTS AT HOME

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

สุรเศรณีวงศ์ ส., & ศรีประสาร พ. (2017). บทบาทของพยาบาลสาธารณสุขในการให้บริการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งบริเวณศีรษะและลำคอที่บ้าน. Journal of Public Health Nursing, 31(1), 175–188. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/phn/article/view/97120