การทบทวนความรู้งานวิจัยด้านการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาคุณลักษณะหัวใจความเป็นมนุษย์ :กรณีศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท

Authors

  • วรวิทย์ ชัยพรเจริญศรี
  • บุญสืบ โสโสม
  • กนกอร ชาวเวียง

Keywords:

หัวใจความเป็นมนุษย์, การทบทวนความรู้, การเรียนการสอน, Humanized care, Literature review, Teaching and Learning

Abstract

วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี พระพุทธบาท กำหนดอัตลักษณ์ของวิทยาลัยพยาบาลในการให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์การวิจัยเอกสารนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนความรู้งานวิจัยด้านการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาคุณลักษณะหัวใจความเป็นมนุษย์ของ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท ระหว่างปี พ.ศ.2549-2555  ผู้วิจัยได้รวบรวมผลงานวิจัยของอาจารย์ในวิทยาลัยด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณลักษณะหัวใจความเป็นมนุษย์ จำนวน 21 ชื่อเรื่อง โดยใช้แนวคิดต่างๆการจัดการเรียนการสอนที่เน้นหัวใจความเป็นมนุษย์มาเป็นมุมมองในการวิเคราะห์ มาจัดหมวดหมู่ตามแบบฟอร์มการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อให้ได้การจัดการเรียนการสอนด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์คงเหลือผลงานวิจัย จำนวน 5 เรื่องมาศึกษาถึงรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาหัวใจความเป็นมนุษย์นำมาวิเคราะห์ข้อมูล และเนื้อหา เพื่อสรุปวิธีการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาหัวใจความเป็นมนุษย์  ผลการศึกษาพบว่าการสอนที่จัดให้มีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน หรือระหว่างผู้เรียนด้วยกันเอง การสนับสนุนให้นักศึกษารับรู้ความสามารถของตนเอง การเรียนให้รู้จักตนเองมากขึ้น การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง และการสะท้อนคิดสามารถพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะหัวใจความเป็นมนุษย์ได้

Reviews of Educational Research Developing Humanized Care

: A Case Study of Boromarajonani College of Nursing, Praputthabat

         Boromarajonani College of Nursing, PhraPhutthabat, addresses the College’s emphasis on Humanized Care in order to enlighten students with good characteristics and knowledge. This study aimed to review the research on methods of teaching that develops humanized care. It considered and sought to synthesize 21 research studies  conducted by the college’s instructors from 2006-2012.  Five research studies met the  inclusion criteria. Concepts of humanized care, service mind, analytical thinking, and participation, were applied to analyze these research studies. Teaching and learning processes provided interaction between instructor and students and between students themselves, encouraged students to recognize their abilities, understand themselves, undertake self-directed learning, study from real situations, and reflect upon humanized care characteristics

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

ชัยพรเจริญศรี ว., โสโสม บ., & ชาวเวียง ก. (2017). การทบทวนความรู้งานวิจัยด้านการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาคุณลักษณะหัวใจความเป็นมนุษย์ :กรณีศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท. Journal of Public Health Nursing, 31(1), 146–159. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/phn/article/view/97115