ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในทีมหมอครอบครัว จังหวัดปทุมธานี

Authors

  • ปรางค์ จักรไชย
  • อภิชัย คุณีพงษ์
  • วรเดช ช้างแก้ว

Keywords:

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.), ทีมหมอครอบครัว, การปฏิบัติงาน, performance, village health volunteers (VHVs), family care team

Abstract

       ทีมหมอครอบครัวเป็นนโยบายสำคัญในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่ปฏิบัติงานในทีมหมอครอบครัวและศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของ อสม.ในทีมหมอครอบครัวจังหวัดปทุมธานี กลุ่มตัวอย่างเป็น อสม.ที่ปฏิบัติงานในทีมหมอครอบครัว จังหวัดปทุมธานี จำนวน 370 คน สุ่มเลือกโดยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน ใช้ทฤษฎีปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ำจุนเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตรงจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน มีค่าดัชนีความสอดคล้อง ระหว่าง 0.67-1.00 วิเคราะห์ความเที่ยงของแบบสอบถามด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค ปัจจัยการรับรู้เกี่ยวกับการปฎิบัติงาน เท่ากับ .828 ปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานเท่ากับ .844 ปัจจัยค้ำจุนในการปฎิบัติงาน เท่ากับ .871 การปฎิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของ อสม. เท่ากับ .892 และความเที่ยงของแบบสอบถามโดยรวมเท่ากับ .910 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s product moment correlation coefficient )

            ผลการวิจัย พบว่า อสม.ในทีมหมอครอบครัวมีการปฏิบัติงานภาพรวมอยู่ในระดับสูง ( = 3.84, SD = 0.86) ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ พบว่าปัจจัยการรับรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและปัจจัยค้ำจุนในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการปฏิบัติงานของ อสม.ในทีมหมอครอบครัวอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r= .33, .30 และ .52 ตามลำดับ)

            ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย ได้แก่ การได้รับคำแนะนำความรู้ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในทีมหมอครอบครัวจากบุคลากรสาธารณสุข นโยบายที่จูงใจและการสนับสนุนปัจจัยค้ำจุนแก่ อสม.ในทีมหมอครอบครัวอย่างต่อเนื่อง อันจะส่งผลให้ อสม.สามารถปฏิบัติงานในทีมหมอครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 

FACTORS AFFECTING THE PERFORMANCE OF VILLAGE HEALTH VOLUNTEERS (VHVs) OF FAMILY CARE TEAMS, PATHUM THANI PROVINCE

The Family Care Team (FCT) is an important public health feature of services to improve Thai people’s quality of life. This cross-sectional research aimed to examine the performance of village health volunteers (VHVs) in family care teams in PathumThani province and its related factors. Subjects were 370 VHVsin family care teams selected by a multistage random sampling process. Data were collected by self-administered questionnaire and analyzed using descriptive    

statisticsand Pearson’s product moment correlation coefficient.

            Results showed that knowledge, VHVs’sperceptions, motivational factors and hygiene factors were all positively related to performance in family care teams at a statistical significant level of .01. (r= .33,.30to.52).

            It is suggested that health personnel should provide more information to increase performance in family care teams. A policy to support motivational and hygiene factors for better performance in family care teams should be in place, especially for VHVs working in family care


Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

จักรไชย ป., คุณีพงษ์ อ., & ช้างแก้ว ว. (2017). ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในทีมหมอครอบครัว จังหวัดปทุมธานี. Journal of Public Health Nursing, 31(1), 16–28. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/phn/article/view/97087