การออกกำลังกายแบบอะวาโอโดริ วิถีการสร้างเสริมสุขภาพที่ยั่งยืนของประชาชนจังหวัดโทคุชิม่า ประเทศญี่ปุ่น

Authors

  • พัชระกรพจน์ ศรีประสาร
  • สุพรรณิการ์ แก้วมณี
  • สุชาติ สุจินตวงษ์

Abstract

AWA-ODORI EXERCISE ORIGINATED FROM THE TRADITIONAL DANCE FOR SUSTAINABLE HEALTH PROMOTION OF TOKUSHIMA PREFECTURE IN JAPAN

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

ศรีประสาร พ., แก้วมณี ส., & สุจินตวงษ์ ส. (2017). การออกกำลังกายแบบอะวาโอโดริ วิถีการสร้างเสริมสุขภาพที่ยั่งยืนของประชาชนจังหวัดโทคุชิม่า ประเทศญี่ปุ่น. Journal of Public Health Nursing, 30(3), 170–182. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/phn/article/view/96602