การมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นเกินเกณฑ์ขณะตั้งครรภ์: บทบาทที่ท้าทายของพยาบาลผดุงครรภ์

Authors

  • สุพิศ ศิริอรุณรัตน์

Abstract

EXCESSIVE WEIGHT GAIN DURING PREGNANCY: CHALLENGING ROLES FOR NURSE-MIDWIVES

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

ศิริอรุณรัตน์ ส. (2017). การมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นเกินเกณฑ์ขณะตั้งครรภ์: บทบาทที่ท้าทายของพยาบาลผดุงครรภ์. Journal of Public Health Nursing, 30(3), 156–169. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/phn/article/view/96598