การประเมินความเสี่ยงและการจัดการแผลที่เท้าในผู้ป่วยเบาหวาน: บทบาทพยาบาล

Authors

  • รุ่งศักดิ์ ศิรินิยมชัย
  • พิมผกา พิมผกา ปัญโญใหญ่
  • สรัญญา สรัญญา พิจารณ์

Abstract

ASSESSMENT OF FOOT ULCER RISK AND NURSING MANAGEMENT IN PATIENTS WITH DIABETESS:THE ROLE OF NURSES

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

ศิรินิยมชัย ร., พิมผกา ปัญโญใหญ่ พ., & สรัญญา พิจารณ์ ส. (2017). การประเมินความเสี่ยงและการจัดการแผลที่เท้าในผู้ป่วยเบาหวาน: บทบาทพยาบาล. Journal of Public Health Nursing, 30(3), 145–155. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/phn/article/view/96597