ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคขัดขวางการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของสตรีไทย

Authors

  • พรพิมล อาภาสสกุล

Abstract

DISCOURAGING FACTORS OF BREASTFEEDING AMONG THAI WOMEN

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

อาภาสสกุล พ. (2016). ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคขัดขวางการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของสตรีไทย. Journal of Public Health Nursing, 30(2), 133–146. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/phn/article/view/68066