การนำใช้แนวคิดหุ้นส่วนสุขภาพในการดูแลสุขภาพ: บทบาทพยาบาล

Authors

  • กมลทิพย์ ขลังธรรมเนียม

Abstract

ADOPTION HEALTH PARTNERSHIP CONCEPT FOR CARING: NURSE ROLE

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

ขลังธรรมเนียม ก. (2016). การนำใช้แนวคิดหุ้นส่วนสุขภาพในการดูแลสุขภาพ: บทบาทพยาบาล. Journal of Public Health Nursing, 30(2), 124–132. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/phn/article/view/68064