การเปรียบเทียบความสามารถ: กระบวนการพัฒนาคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

Authors

  • นิลภา จิระรัตนะวรรณะ
  • สุคนธ์ วรรธนะอมร

Abstract

BENCHMARKING: QUALITY DEVELOPMENT PROCESS IN CHILD DEVELOPMENT CENTER

Downloads

How to Cite

จิระรัตนะวรรณะ น., & วรรธนะอมร ส. (2016). การเปรียบเทียบความสามารถ: กระบวนการพัฒนาคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก. Journal of Public Health Nursing, 30(2), 112–123. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/phn/article/view/68063