ชีวประวัติปูชนียบุคคลของวิชาชีพการพยาบาลสาธารณสุขไทย: ผศ.ดร.อังคณา เหมินทร์

Authors

  • ประภา ลิ้มประสูตร
  • สุลี ทองวิเชียร
  • จรรยา เสียงเสนาะ
  • ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา
  • พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ

Keywords:

พยาบาลสาธารณสุข, ปูชนียบุคคล, ชีวประวัติ, Public health nursing, outstanding precursor, Biography

Abstract

วิชาชีพพยาบาลสาธารณสุขเป็นวิชาชีพที่มีคุณค่า โดยได้ส่งเสริมและขับเคลื่อนระบบสาธารณสุขของประเทศไทยมาอย่างช้านาน แต่กลับพบว่าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องราวชีวประวัติของบุคลากรวิชาชีพพยาบาลสาธารณสุขยังมีอยู่น้อยมาก การวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาชีวประวัติและการทำงานของผู้นำวิชาชีพพยาบาลสาธารณสุข (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา เหมินทร์) ในฐานะที่เป็นผู้วางรากฐานและผู้นำของวิชาการและวิชาชีพ

รูปแบบวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์ผู้ใกล้ชิด ได้แก่ บุคคลในครอบครัว 3 คน เพื่อนร่วมงาน 3-5 คน ศิษย์เก่าและผู้คุ้นเคย 16 คน รวมทั้ง ผู้ตรวจสอบ 5 คน ซึ่งได้ตรวจสอบผลงานของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา เหมินทร์ ผ่านทางการศึกษาเอกสารรายงาน หลักฐานและการสำรวจในสถานการณ์จริง ปีพ.ศ. 2556-2557 ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ Inductive content analysis และ ประยุกต์ใช้ทฤษฏี Semiotic theory ในการวิเคราะห์การให้ความหมายของสัญญะจากประจักษ์พยานหลักฐาน บุคคล สิ่งของ ข้อความ คำพูด

ผลการวิจัย พบว่าความเข้มแข็งจากการมีพื้นภูมิหลังของครอบครัวที่เข้มแข็งและอบอุ่นนั้น ได้หล่อหลอมให้ “ผศ. ดร.อังคณา เหมินทร์” เป็นผู้นำและเป็นครูต้นแบบของวิชาชีพพยาบาลสาธารณสุขที่โดดเด่น โดยความสำเร็จของท่านเกิดจากการมีภูมิหลังที่มั่นคงจากครอบครัว การยึดมั่นในพุทธศาสนา ความปรีชาชาญจากการศึกษาเล่าเรียนและการทำงานอย่างตั้งใจ ความอดทนเสียสละทุ่มเทสติปัญญาในการบริหารการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตพยาบาลสาธารณสุขตามมาตรฐานสากล รวมถึงการประสานงานสร้างเครือข่ายต่างประเทศเพื่อพัฒนาบุคคลากรพยาบาลวิชาชีพออกไปพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพในต่างแดน นอกจากนี้ยังได้

 

A BIOGRAPHY OF THE OUTSTANDING PRECURSOR IN PUBLIC HEALTH NURSING PROFESSION: ASSISTANT PROFESSOR DR. ANCANA HEMINDRA


Public health nursing is a valuable profession which has played a powerful role in promoting Thailand’s public health. Nursing professionals have been supporting and propelling the country's public health system for a long time; however, little is known about notable professional nurses. Hence, this research aims to study about the personal and working life of Assist. Prof. Dr. Ancana Hemindra, a leader who help established and developed nurse profession in Thailand.

This research adopted the qualitative method by interviewing 3 family members, 3-5 colleagues, 16 alumni and familiar people, as well as, 5 inspectors who were monitoring the work of Assist. Prof. Dr. Ancana Hemindra via documents and other evidence in exact locations during 2013-2014, the researchers analyzed the data using the Inductive content analysis and also applied Semiotic theory to analyze the meaning of sign based on empirical evidence, persons, objects, texts, and conversations

The results showed that with the support and loving family, she was prompt to be the leader of nursing profession, as well as, the role model for nursing professionals due to her adhering to the Buddhist religion, wisdom and expertise which were the results of hard study and hard work, intelligence and perseverance in improving Thai public health nursing education to meet international standards, establishing of academic and training networks internationally. In addition, she initiated the wearing of blue uniform as a symbol of public health nurses and practitioners to provide health services at home for all people in the community, especially among children and women. This study suggested that more biographies of the notable precursor nursing professionals should be studied in order to increase the efficiency of nursing education and services in the future.Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

ลิ้มประสูตร ป., ทองวิเชียร ส., เสียงเสนาะ จ., ลาภวงศ์วัฒนา ป., & ศิลปสุวรรณ พ. (2016). ชีวประวัติปูชนียบุคคลของวิชาชีพการพยาบาลสาธารณสุขไทย: ผศ.ดร.อังคณา เหมินทร์. Journal of Public Health Nursing, 30(2), 98–111. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/phn/article/view/68061