ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จังหวัดอุบลราชธานี

Authors

  • ธานินทร์ ไชยานุกูล

Keywords:

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วม, อาสาสมัครสาธารณสุข, หมู่บ้านจัดการสุขภาพ, Factors, Influencing participation, Volunteers, Village health management

Abstract

การศึกษานี้ ออกแบบวิจัย ภาคตัดขวางเชิงวิเคราะห์ (A Cross-Sectional Analytical Survey) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขที่เข้าร่วมวิจัยจำนวน 490 คน โดยการสุ่มอย่างมีสัดส่วนแบบหลายขั้นตอน เก็บข้อมูลระหว่างเดือน มกราคม-มีนาคม 2558 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามมีความเชื่อมั่นอยู่ระหว่าง .81 - .96 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาด้วยจำนวน ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนสถิติทดสอบใช้วิธีการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 

ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมวิจัยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 76.12 มีสถานภาพสมรสมากที่สุด ร้อยละ 90.20 ระดับการศึกษาชั้นประถมศึกษามากที่สุด ร้อยละ 50.82 ส่วนใหญ่ไม่มีการดำรงตำแหน่งทางสังคม ร้อยละ 46.94 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากที่สุด 5,001 – 10,000 บาท ร้อยละ 29.18 มีอายุเฉลี่ย 44.60 ปี และระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งเฉลี่ย 9.79 ปี ระดับการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จังหวัดอุบลราชธานี โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.85, SD = .50)  ตัวแปรซึ่งเป็นปัจจัยศึกษาสามารถร่วมกันทำนายการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จังหวัดอุบลราชธานี ได้ร้อยละ 54.30 (R2=0.55, R2adjusted= 0.54, F = 83.97, p-value < .001) ตัวแปรที่เป็นปัจจัยทำนายได้แก่ ทัศนคติต่อการมีส่วนร่วม ความก้าวหน้า สัมพันธภาพของคณะทำงาน ความสำเร็จในงาน รายได้ 15,001 – 20,000 บาท นโยบายและการบริหาร และ ค่าตอบแทนและสวัสดิการ

ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาครั้งนี้  ผู้ที่มีบทบาทในการพัฒนาระบบงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพ จะต้องเน้นการเข้ามามีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขให้มีความเข้มข้นและมีประสิทธิภาพ โดยผ่านการพัฒนาและยกระดับปัจจัยซึ่งเป็นตัวแปรทำนายการมีส่วนร่วมที่ได้จากการศึกษานี้   

 

FACTORS INFLUENCING PARTICIPATION IN VILLAGE HEALTH MANAGEMENT PRACTICES OF VILLAGE HEALTH VOLUNTEERS UBON RATCHATHANI PROVINCE


ABSTRACT

The study was cross-sectional analytical study design. The objective was to study the factors that influence participation in the operation Village Health Management of village health volunteers in Ubon Ratchathani Province. 490 village health volunteers participants were randomly selected from a number of steps. The research instrument was the questionnaire whose confidence value ranged between .81-.96. Data collected during the month January - March 2015 with a descriptive analysis of the percentage and standard deviation. The statistical test used to analyze the correlation of Pearson. And stepwise multiple regression analysis.

The results found that the sample of participants, mostly female 76.12 percent, most were married 90.20 percent, and the most elementary level of education was 50.82 percent. Mostly no social position 46.94 percent. The average monthly income of most 5,001-10,000 Baht 29.18 percent. The average age of 44.60 years. The average duration in the role of village health volunteers for 9.79 years. The performance level in the participation in the operation in Village Health Management of village health volunteers in Ubon Ratchathani Province was at a high level (= 3.85, SD = .50). Variables that were studied could predict participation in the best model was 54.30 percent (R2=0.55, R2adjusted= 0.54, F=83.97, p-vlaue <.001).

The variables were factors as predictors in the best model as Attitude to participation, Work in progress, relationship to work, motivational toward successfulness project, Income 15,001-20,000 baht following age, supported the policy, supported the policy, and compensation and welfare.

The findings suggest that with a role in the development of village health management system. Will be focused on the involvement of volunteers to the enhancement. Through the development and upgrading of factors which are predictors of participation from this study.


      

 


Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2016-08-30

How to Cite

ไชยานุกูล ธ. (2016). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จังหวัดอุบลราชธานี. Journal of Public Health Nursing, 30(2), 34–48. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/phn/article/view/67972