ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมผลิตรองเท้าขนาดย่อม ในเขตกรุงเทพมหานคร

Authors

  • เตือนใจ วงศ์รักษา
  • สุรินธร กลัมพากร
  • แอนน์ จิระพงษ์สุวรรณ

Keywords:

พฤติกรรมการป้องกัน, พนักงานโรงงานอุตสาหกรรมผลิตรองเท้า, อันตรายทางสารเคมีBehavioral protection, Industrial workers producing shoes, Hazardous chemicals

Abstract

พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตรองเท้า มีโอกาสเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายจากการสิ่งคุกคามต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านกายภาพ ชีวภาพหรือการสัมผัสกับสารเคมี การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากสารเคมีและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมผลิตรองเท้าขนาดย่อม ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างเป็น พนักงานโรงงานอุตสาหกรรมผลิตรองเท้า จำนวน 260 คน สุ่มเลือกโดยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน ใช้ PRECEDE Framework เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติเชิงพรรณนา สัมประสิทธ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการถดถอยพหุแบบขั้นตอน

ผลการวิจัยพบว่า พนักงาน ร้อยละ 84.6 มีพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีอยู่ในระดับปานกลาง การวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบขั้นตอน พบว่าการได้รับการสนับสนุนทางสังคม จากนายจ้าง ลักษณะงานด้านการทำงานที่เกี่ยวข้องกับ การนำส่วนประกอบต่างๆ มาติดกันโดยใช้น้ำยาเคมีและความร้อน อายุ นโยบายการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานและการจัดอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน มีความสามารถในการร่วมกันทำนายพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมี ของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมผลิตรองเท้าขนาดย่อม ในเขตกรุงเทพมหานครได้ ร้อยละ 41.6 

ผลการวิจัยให้ข้อเสนอแนะว่า นายจ้างควรให้คำแนะนำ ให้ความรู้ข้อมูล ข่าวสารเรื่องการป้องกันอันตรายจากสารเคมี จัดให้มีนโยบายการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงาน และการจัดอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงานให้กับพนักงานโดยเฉพาะในกลุ่มพนักงานที่มีอายุยังน้อยและทำงานเกี่ยวข้องกับสารเคมีโดยตรง

 

FACTORS RELATED TO HEALTH PROTECTING BEHAVIORS AGAINST CHEMICAL  HAZARDS AMONG WORKERS IN SMALL SCALE FOOTWEAR INDUSTRY IN BANGKOK

ABSTRACT

         Most footwear employees are exposed to chemical hazards from their work. Health protecting behaviors against chemical hazards of footwear employees are crucial to prevent their health risks. This cross- sectional research aimed to examine  health protecting behaviors against chemical hazards among workers in small scale footwear industry in Bangkok and its related factors. PRECEDE Framework was used as the conceptual  basis to explore relationship between health protecting behaviors against chemical hazards and personal factors, predisposing factors, enabling factors and reinforcing factors. Subjects were 260 footwear employees selected by multistage random sampling process. Data were collected by self-administered questionnaire and analyzed by using descriptive statistics, Person’s product moment correlation coefficient and the stepwise multiple regressions.

         The results revealed that most of the workers had the overall health protecting behaviors against chemical hazards of the footwear employees was at the moderate level (84.6 %). The social support from their employers, the task related to sticking point using adhesives and heat, age, policy for safety management and safety training could altogether predict 41.6 percent of variance in health protecting behaviors against chemical hazards.

         It is suggested that employers should provide information, increase awareness about health protection against for their employees chemicals. A policy for safety management and safety training in the workplace should be in place especially for younger workers and those expose to chemical during their work


Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2016-08-30

How to Cite

วงศ์รักษา เ., กลัมพากร ส., & จิระพงษ์สุวรรณ แ. (2016). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมผลิตรองเท้าขนาดย่อม ในเขตกรุงเทพมหานคร. Journal of Public Health Nursing, 30(2), 19–33. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/phn/article/view/67971