บทบาทพยาบาลในทีมสหสาขาวิชาชีพกับการดูแลเท้าผู้ป่วยโรคเบาหวาน

Authors

  • รุ่งศักดิ์ ศิรินิยมชัย
  • สุจันทร์ ขันตี

Abstract

บทบาทพยาบาลในทีมสหสาขาวิชาชีพกับการดูแลเท้าผู้ป่วยโรคเบาหวาน

NURSE’S ROLES IN THE MULTIDISCIPLINARY TEAM TO FOOT CARE IN DIABETIC PATIENTS

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2016-04-30

How to Cite

ศิรินิยมชัย ร., & ขันตี ส. (2016). บทบาทพยาบาลในทีมสหสาขาวิชาชีพกับการดูแลเท้าผู้ป่วยโรคเบาหวาน. Journal of Public Health Nursing, 30(1), 103–112. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/phn/article/view/67918