การประยุกต์ใช้ทฤษฎีมโนภาพการรับรู้ความเจ็บป่วยแบบ Commonsense กับการดูแลและการให้คำแนะนำผู้ป่วยโรคหืด

Authors

  • สิริรัตน์ ลีลาจรัส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี (สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สุนทรี เจียรวิทยกิจ อาจารย์ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี (สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Abstract

Utilization of the common sense model of illness representations with caring and advice for patients with asthma

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

ลีลาจรัส ส., & เจียรวิทยกิจ ส. (2016). การประยุกต์ใช้ทฤษฎีมโนภาพการรับรู้ความเจ็บป่วยแบบ Commonsense กับการดูแลและการให้คำแนะนำผู้ป่วยโรคหืด. Journal of Public Health Nursing, 29(3), 137–152. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/phn/article/view/48606