การเข้าถึงบริการสุขภาพของแรงงานต่างด้าวก่อนก้าวสู่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ และ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนชายแดนไทย-เมียนมาร์ จังหวัดตาก

Authors

  • เฉิด สารเรือน นิสิตสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Abstract

Health services accessibility of foreign workers before entering the economic development zone and asean economic community, Thai-Myanmar border, Tak Province

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

สารเรือน เ., & กิจธีระวุฒิวงษ์ น. (2016). การเข้าถึงบริการสุขภาพของแรงงานต่างด้าวก่อนก้าวสู่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ และ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนชายแดนไทย-เมียนมาร์ จังหวัดตาก. Journal of Public Health Nursing, 29(3), 123–136. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/phn/article/view/48596