กระบวนการและผลการดำเนินงานของการพัฒนาคุณภาพบริการของศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ (Process and outcome of health service quality improvement of the public health center 39 ratburana)

Authors

  • ลัดดา ไตรเทพชนะภัย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลทั่วไป) หัวหน้าพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลและการบริหารทั่วไป ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

Abstract

-

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

ไตรเทพชนะภัย ล. (2016). กระบวนการและผลการดำเนินงานของการพัฒนาคุณภาพบริการของศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ (Process and outcome of health service quality improvement of the public health center 39 ratburana). Journal of Public Health Nursing, 29(3), 103–122. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/phn/article/view/48592