การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองที่บ้าน: ความท้าทายในบทบาทของพยาบาลสาธารณสุข (Home palliative care: The challenging of home health care nurse's roles)

Authors

  • พัชระกรพจน์ ศรีประสาร พยาบาลวิชาชีพ งานการพยาบาลป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ ผ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วรธิดา มาศเกษม พยาบาลวิชาชีพ งานการพยาบาลป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ ผ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • อนงค์ ดิษฐสังข์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ งานพยาบาลป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Keywords:

วัฒนธรรมการผลิตแบบญี่ปุ่น

Abstract

-

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

ศรีประสาร พ., มาศเกษม ว., & ดิษฐสังข์ อ. (2016). การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองที่บ้าน: ความท้าทายในบทบาทของพยาบาลสาธารณสุข (Home palliative care: The challenging of home health care nurse’s roles). Journal of Public Health Nursing, 29(2), 98–109. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/phn/article/view/48563