"วัยรุ่นตอนต้นติดเกมคอมพิวเตอร์" มีผลกระทบอย่างไร

Authors

  • ชญานิกา ศรีวิชัย

Abstract

"THE EFFECT OF GAME ADDICTION IN EARLY ADOLESCENT". HOW EFFECT TO THEM

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

ศรีวิชัย ช. (2016). "วัยรุ่นตอนต้นติดเกมคอมพิวเตอร์" มีผลกระทบอย่างไร. Journal of Public Health Nursing, 29(1), 157–164. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/phn/article/view/48526