บทบาทพยาบาลอนามัยโรงเรียนในการป้องกันการจมน้้าในเด็ก

Authors

  • บุศรา ชัยทัศน์ อาจารย์ประจำ ภาควิชาการพยาบาลเด็กและการผดุงครรภ์ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
  • นรลักขณ์ เอื้อกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Abstract

ROLES OF SCHOOL NURSES IN PREVENTION OF DROWNING AMONG CHILDREN

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

ชัยทัศน์ บ., & เอื้อกิจ น. (2016). บทบาทพยาบาลอนามัยโรงเรียนในการป้องกันการจมน้้าในเด็ก. Journal of Public Health Nursing, 29(1), 144–156. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/phn/article/view/48524