การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ในวัยรุ่นโดยประยุกต์หลักการคิดแบบพุทธธรรม

Authors

  • นะฤเนตร จุฬากาญจน์ อาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • จารุวรรณ ไผ่ตระกูล อาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • สุนีย์ ละกำปั่น รองศาสตราจารย์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Abstract

EMOTIONAL INTELLIGENCE DEVELOPMENT IN ADOLESCENTS BY APPLYING PRINCIPLES OF BUDDHIST

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

จุฬากาญจน์ น., ไผ่ตระกูล จ., & ละกำปั่น ส. (2016). การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ในวัยรุ่นโดยประยุกต์หลักการคิดแบบพุทธธรรม. Journal of Public Health Nursing, 29(1), 132–143. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/phn/article/view/48523