ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงานเก็บขยะ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

Authors

  • นพรัตน์ เที่ยงคาดี พยาบาลอาชีวอนามัย ประจาบริษัท สยาม พุงซาน เมทัล จากัด
  • ฉันทนา จันทวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • พรนภา หอมสินธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

Keywords:

พฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุ, พนักงานเก็บขยะ, Accidental Prevention Behaviors, Garbage Collectors

Abstract

 ปัจจุบันปริมาณมูลฝอยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกๆ ปีโดยเฉพาะในเมืองท่องเที่ยว ทำให้พนักงานเก็บขยะต้องทำงานมากขึ้นซึ่งอาจส่งผลกระทบทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงวิเคราะห์แบบภาคตัดขวาง (Crossectional Analytic Study) วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงานเก็บขยะ กลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงานเก็บขยะที่ทางานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้องที่อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี จำนวน 270 คน คัดเลือกโดยวิธีการสุ่มอย่างง่ายโดยใช้สัดส่วน (Proportionate simple random sampling) เก็บรวบรวมข้อมูล เดือนพฤศจิกายน ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2554 ด้วยแบบสอบถามดัชนีความตรงตามเนื้อหาของแบบสอบถามด้านทัศนคติในการป้องกันอุบัติเหตุ เท่ากับ 0.83 ด้านการได้รับการสนับสนุนทางสังคมเท่ากับ 0.89 และด้านพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงานเท่ากับ 0.93 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา หาค่าความสัมพันธ์ด้วยสถิติ Point-Biserial Correlation สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน

ผลการวิจัยพบว่าพนักงานเก็บขยะมีพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางร้อยละ 68.1 ปัจจัยนำได้แก่ อายุ ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุ ปัจจัยเอื้อได้แก่ การได้รับอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล นโยบายของหน่วยงาน และปัจจัยเสริมด้านการได้รับการสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการทางานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value < .001) และประสบการณ์การได้รับอุบัติเหตุมีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงานอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value < .001) ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยด้านการได้รับการสนับสนุนทางสังคมประสบการณ์การได้รับอุบัติเหตุ อายุ ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุ และนโยบายของหน่วยงานสามารถร่วมกันทำนายพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงานเก็บขยะได้ร้อยละ 19.4

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรกำหนดนโยบายความปลอดภัยในการทำงานให้ชัดเจน สนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล หัวหน้างานและเพื่อนร่วมงานควรให้คำแนะนา กระตุ้นเตือน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องการป้องกันอุบัติเหตุ นอกจากนี้พยาบาลอาชีวอนามัยและบุคลากรสาธารณสุขควรสร้างความตระหนักเรื่องการป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงานแก่พนักงานเก็บขยะ

 

FACTORS INFLUENCING WORK-RELATED ACCIDENTAL PREVENTION BEHAVIORS OF GARBAGE COLLECTORS IN BANGLAMUNG DISTRICT CHONBURI PROVINCE

The study was aimed to determine the factors influencing work-related accidental prevention behaviors of garbage collectors. The participants were 270 garbage collectors in Banglamung district Chon Buri province, Thailand. Participants who met the inclusion criteria were 270, recruited by using a proportionate simple random sampling method. The questionnaires were dealing with personal data, knowledge and attitude of accidental prevention, support in Personal Protective Equipment (PPE), organization training, organization policy, social support and accidental prevention behaviors. The Cronbach’s alpha reliability coefficient values of attitude toward accidental prevention, social support, and accidental prevention behaviors were 0.88, 0.89 and 0.76, respectively. Descriptive statistic analysis, Point Biserial Correlation Coefficients, Pearson’s Product Moment Correlation, and Stepwise Multiple Regression Analysis were used for data analysis.

The results revealed that an overall health prevention behavior among garbage collectors was at the moderate level. The 6 factors, i.e., age, experiences of accident, knowledge of accidental prevention, support in PPE, organization policy, and social support were correlated with work-related accidental prevention at the level of p-value < .05. The significant of individual factors according to R2= .194, at the level of p-value < .05 were as follows, i.e., social support, experiences of accidental, age, knowledge of accidental prevention, and organization policy.

The results of this study could be used to recommend that garbage collectors should get the support in PPE equipment, knowledge and advices from the foreman colleague or health staffs to increase the accidental prevention. Awareness of accidental prevention behaviors to working procedure, using PPE and take care of yourself should be promoted by an occupational health nurse and health staffs.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

เที่ยงคาดี น., จันทวงศ์ ฉ., & หอมสินธุ์ พ. (2016). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงานเก็บขยะ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี. Journal of Public Health Nursing, 29(1), 43–55. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/phn/article/view/48506