การถอดบทเรียนศูนย์เด็กเล็กต้นแบบในสถาบันการศึกษาพยาบาล

Authors

  • เต็มดวง บุญเปี่ยมศักดิ์ อาจารย์วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
  • สมสิริ รุ่งอมรรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • พิมพ์พาภรณ์ กลั่นกลิ่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ลดาวัลย์ ประทีปชัยกูร รองศาสตราจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • มณีรัตน์ ภาคธูป รองศาสตราจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • สุพรรณี สุ่มเล็ก ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ชิดกมล สังข์ทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Keywords:

การสร้างเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย, การถอดบทเรียน, สถาบันการศึกษาพยาบาลศาสตร์, ศูนย์เด็กเล็ก, Early childhood health promotion, lesson learned, Nursing academic institutions, Child care center.

Abstract

การวิจัยเชิงพรรณนานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์บทเรียนการดําเนินงานศูนย์เด็กเล็กต้นแบบใน สถาบันการศึกษาพยาบาลและพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยในศูนย์เด็ก เล็กโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกและสนทนากลุ่มกับผู้บริหาร หัวหน้าศูนย์เด็กเล็ก พยาบาล ครูพี่เลี้ยง นักวิชาการ แม่ ครัว/โภชนากร และผู้ปกครองเด็ก รวม 194 คน จากศูนย์เด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ 5 แห่ง วิเคราะห์ข้อมูลโดย ใช้สถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัย พบว่ามีปัจจัยความสําเร็จในการดําเนินงาน 3 ด้าน คือ ปัจจัยนําเข้า คือ การบริหารจัดการ ที่ดีที่มีความเชี่ยวชาญสาขาการพยาบาลเด็ก ผู้ปกครองมีส่วนร่วม ปัจจัยด้านกระบวนการ คือ มีแนวปฏิบัติในการ สร้างเสริมสุขภาพเด็กที่ชัดเจน ครูพี่เลี้ยงได้รับการพัฒนาศักยภาพต่อเนื่อง มีการบูรณาการพันธกิจหลักของ มหาวิทยาลัยกับศูนย์เด็กเล็ก ปัจจัยด้านผลลัพธ์เด็กได้รับการสร้างเสริมสุขภาพและพัฒนาการ ผู้ปกครองมีความ พึงพอใจ และมีงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย ผลการวิจัยทําให้ได้ข้อเสนอแนะเชิง นโยบายทั้งระดับสถาบัน และระดับวิชาชีพเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยในศูนย์เด็กเล็ก

 

LESSON LEARNED FROM CHILD CARE CENTER MODEL UNDER THE SUPERVISION OF NURSING ACADEMIC NSTITUTIONS

The purpose of this descriptive study was to synthesize lessons learned from conducting child care centers and proposing policy for promoting early childhood health in child care centers under the supervision of five nursing academic institutions. Data were collected by both quantitative and qualitative methods. Instruments were guidelines of questions for in-depth interviews and focus groups. The participants in the study included administrators, nurses, caregivers, cooks and parents of children who attended these centers- a total of 194 participants. Data were analyzed using descriptive statistics and content analysis.

Key success factors can be divided into 3 aspects as input, process and output. The input factors included the explicit health promotion policies and support from the Faculty of Nursing and parent participation. The process factors included creating sets of child care practice and child health promotion guidelines; tools for child health assessment; continuing development of personnel and the integration of learning, teaching, and services. The output factors were optimal growth and development of early childhood; research and innovation and parents satisfaction with the service provided. The results of this lesson learned can be a model for other nursing academic institutions to develop guidelines for child health promoting practices in their own centers.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

บุญเปี่ยมศักดิ์ เ., รุ่งอมรรัตน์ ส., กลั่นกลิ่น พ., ประทีปชัยกูร ล., ภาคธูป ม., สุ่มเล็ก ส., & สังข์ทอง ช. (2016). การถอดบทเรียนศูนย์เด็กเล็กต้นแบบในสถาบันการศึกษาพยาบาล. Journal of Public Health Nursing, 28(3), 161–174. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/phn/article/view/48476