โปรแกรมส่งเสริมการป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากโรคความดันโลหิตสูงในกลุ่มผู้สูงอายุเขตกรุงเทพมหานคร

Authors

  • พนิตนันท์ วงศ์สุวรรณ อาจาราย์ประจำ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
  • วีณา เที่ยงธรรม รองศาสตราจารย์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • อาภาพร เผ่าวัฒนา รองศาสตราจารย์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สุธรรม นันทมงคลชัย รองศาสตราจารย์ ภาควิชาอนามัยครอบครัว คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Abstract

Health promotion program for complications prevention among older persons with hypertension in bangkok metropolitan

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

วงศ์สุวรรณ พ., เที่ยงธรรม ว., เผ่าวัฒนา อ., & นันทมงคลชัย ส. (2016). โปรแกรมส่งเสริมการป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากโรคความดันโลหิตสูงในกลุ่มผู้สูงอายุเขตกรุงเทพมหานคร. Journal of Public Health Nursing, 28(3), 145–160. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/phn/article/view/48469