ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงานของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

Authors

  • จิตศจี จิตต์พิศาล นึกศึกษาหลัสูตจรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาสาธารณ์สุขศาสตร์) สาขาวิชาเอกพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วันเพ็ญ แก้วปาน รองศาสตราจารย์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สุรินธร กลัมพากร รองศาสตราจารย์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Abstract

-

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

จิตต์พิศาล จ., แก้วปาน ว., & กลัมพากร ส. (2016). ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงานของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร. Journal of Public Health Nursing, 28(3), 84–89. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/phn/article/view/48372