ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมป้องกันการได้รับพิษจากสารนิโคตินในใบยาสูบของเกษตรกรปลูกยาสูบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย

Authors

  • วศินภัทร์ ปิยะพงศ์สกุล นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอกการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สุนีย์ ละกําปั่น รองศาสตราจารย์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สุรินธร กลัมพากร รองศาสตราจารย์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Keywords:

เกษตรกรปลูกยาสูบ, พฤติกรรมป้องกันสุขภาพ, การได้รับพิษจากสารนิโคตินในใบยาสูบ, PRECEDE – PROCEED Framework, Tobacco farmers, Prevention behaviors, Nicotine Poisoning

Abstract

การวิจัยนี้ประยุกต์ใช้ PRECEDE-PROCEED เป็นกรอบแนวคิดและมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ สัมพันธ์กับพฤติกรรมป้องกันการได้รับพิษจากสารนิโคตินในใบยาสูบของเกษตรกรปลูกยาสูบในประเทศไทย กลุ่ม ตัวอย่างเป็นเกษตรกรปลูกยาสูบในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยจํานวน 329 คน เก็บรวบรวม ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ตามแบบวัดแบบมีโครงสร้างที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันและการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมป้องกันการได้รับพิษจากสารนิโคตินในใบยาสูบระดับ ปานกลาง (ร้อยละ 63.8)

ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนพบว่า การรับรู้ความรุนแรงของสารนิโคตินใน ใบยาสูบ การรับรู้ประโยชน์ของการป้องกัน และการรับรู้อุปสรรคของการป้องกันการได้รับสารนิโคตินในใบยาสูบ การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวและการเข้าถึงแหล่งประโยชน์เป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลอย่างมี นัยสําคัญต่อพฤติกรรมป้องกันการได้รับพิษจากสารนิโคตินในใบยาสูบโดยอธิบายได้ร้อยละ 47.8

ผลการวิจัยให้ข้อเสนอแนะว่า ควรมีการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกยาสูบได้มีการรับรู้ความรุนแรงของสาร นิโคตินในใบยาสูบ รับรู้ประโยชน์ของการป้องกันการได้รับสารนิโคตินในใบยาสูบ การจัดการต่ออุปสรรคในการ ป้องกันการได้รับสารนิโคตินในใบยาสูบ รวมทั้งสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งประโยชน์อย่างเหมาะสมและให้ครอบครัว ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมพฤติกรรมป้องกันการได้รับพิษจากสารนิโคตินในใบยาสูบ

 

FACTORS RELATED TO NICOTINE POISONING PREVENTION BEHAVIORS AMONG TOBACCO FARMERS IN THE NORTHEASTERN THAILAND

This research applied PRECEDE-PROCEED as a conceptual framework and aimed to explore the factors related to nicotine poisoning prevention behaviors among Thai tobacco farmers. The sample was 329 tobacco farmers in the Northeastern Thailand. Data were collected by interview using structural questions which developed by researchers. The data was analysed using descriptive statistics, Pearson’s product-moment correlation and stepwise multiple regression analysis.

Result showed that most of tobacco farmers practiced nicotine poisoning prevention behaviors in moderate level (63.8%). Stepwise multiple regression analysis of significantly relation factors revealed that factors contributing to nicotine poisoning prevention behaviors included perceived severity of nicotine poisoning, perceived benefits and barriers of nicotine poisoning prevention, social support from family, and accessibility to resources. (pvalue < .05) All these factors could account for the variation of nicotine poisoning prevention behaviors at 47.8 %.

The findings suggested that should be enhance tobacco farmers awareness on the severity of nicotine poisoning from tobacco leaves, benefits of nicotine poisoning prevention, and reduce barriers to preventing nicotine poisoning. Accessibility to resources and encouraging families support for conducting nicotine poisoning prevention behaviors among tobacco farmers should also be increased.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

ปิยะพงศ์สกุล ว., ละกําปั่น ส., & กลัมพากร ส. (2016). ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมป้องกันการได้รับพิษจากสารนิโคตินในใบยาสูบของเกษตรกรปลูกยาสูบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย. Journal of Public Health Nursing, 28(3), 70–83. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/phn/article/view/48369