ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ภาวะผู้นำ การเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าหอผู้ป่วย การทำงานเป็นทีมกับความยึดมั่น ผูกพันต่อองค์การ ของพยาบาลวิชาชีพในศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Authors

  • ศิรินทร์ทิพย์ บุญด้วยลาน หัวหน้างานผู้ป่วยนอกชั้น 1 ศูนย์การแพทย์สมเด็กจพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  • ปรียากมล ข่าน์ อาจารย์ประจำ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

Abstract

-

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

บุญด้วยลาน ศ., & ข่าน์ ป. (2016). ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ภาวะผู้นำ การเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าหอผู้ป่วย การทำงานเป็นทีมกับความยึดมั่น ผูกพันต่อองค์การ ของพยาบาลวิชาชีพในศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. Journal of Public Health Nursing, 28(3), 56–69. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/phn/article/view/48366