ศึกษาปัจจัยเสี่ยงการกลับมารักษาซ้ำในโรงพยาบาลในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน

Authors

  • นิชธิมา เสรีวิชยสวัสดิ์ พยาบาลวิชาชีพ หน่วยบริการพยาบาลผู้ป่วยที่บ้าน งานพยาบาลป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลรามาธิบดี
  • พวงรัตน์ มณีวงษ์ พยาบาลวิชาชีพ หน่วยบริการพยาบาลผู้ป่วยที่บ้าน งานพยาบาลป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลรามาธิบดี
  • อรณีย์ ศรีสุข พยาบาลวิชาชีพ หน่วยบริการพยาบาลผู้ป่วยที่บ้าน งานพยาบาลป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลรามาธิบดี
  • ณัฏฐ์พัชร์ โพธิ์เงิน พยาบาลวิชาชีพ หน่วยบริการพยาบาลผู้ป่วยที่บ้าน งานพยาบาลป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลรามาธิบดี
  • นรีมาลย์ นีละไพจิตร อาจารย์พยาบาล สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพชุมชน โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

Abstract

-

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

เสรีวิชยสวัสดิ์ น., มณีวงษ์ พ., ศรีสุข อ., โพธิ์เงิน ณ., & นีละไพจิตร น. (2016). ศึกษาปัจจัยเสี่ยงการกลับมารักษาซ้ำในโรงพยาบาลในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน. Journal of Public Health Nursing, 28(3), 30–40. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/phn/article/view/48360