Applying the Swiss Cheese Model to Traffic Accident Prevention from motorcycles in Thai youths

Authors

  • Ketkaln Thiptimpwong Professional Nurse , Thung Saliam Hospital Sukhothai
  • Narongsak Noosorn Faculty of Public Health, Naresuan University

Keywords:

Motorcycle accident, Youth, Swiss Cheese Model

Abstract

     อุบัติเหตุจราจรจากรถจักรยานยนต์เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของเยาวชนไทย โดยมีปัจจัยด้านตัวบุคคล สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ซึ่งมีใช้อย่างแพร่หลายในกลุ่มวัยรุ่น ที่ผ่านมาแม้ว่าจะมีมาตรการหลากหลายที่วางแนวทางป้องกันในรูปแบบต่าง ๆ แต่พบว่า เยาวชนไทยยังมีอัตราตายและการบาดเจ็บสูงและสูงที่สุดในโลก บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอสถานการณ์ สาเหตุ ผลกระทบจากอุบัติเหตุจราจรในเยาวชน รวมทั้งการป้องกันที่มีในปัจจุบันและที่ควรเป็น จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่ารูปแบบการแก้ไขปัญหาจากการป้องกันความเสี่ยงของวิศวกรรมการบินโดยประยุกต์ใช้ Swiss Cheese Model ซึ่งประกอบด้วย 1) อิทธิพลองค์กร ได้แก่ การจัดตั้งองค์กรกลาง การสร้างบรรยากาศ และกระบวนการทำงาน 2) การกำกับดูแลในเรื่องกฎหมาย การวางแผนและการควบคุมดูแลการฝ่าฝืน 3) สภาพเงื่อนไขที่ไม่ปลอดภัยทั้งสภาพแวดล้อมเงื่อนไขส่วนบุคคลรวมทั้งวิธีปฏิบัติ และ 4) การกระทำที่ไม่ปลอดภัยประกอบด้วยความผิดพลาดและการฝ่าฝืน ซึ่งเป็นรูปแบบที่ต่างประเทศนำมาใช้และสามารถลดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรได้ อีกทั้งยังมีประเด็นที่เหมาะสมได้แก่การกำกับในครอบครัวและการมีส่วนร่วมในการสร้างความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมที่สามารถปรับใช้ได้กับบริบทของสังคมไทย ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำไปกำหนดแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุจราจรจากรถจักรยานยนต์ในเยาวชนไทย เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีเป็นรูปแบบการแก้ไขปัญหาที่ครอบคลุมและยั่งยืน          

Downloads

Download data is not yet available.

References

ThaiRoads Foundation. Speed management blueprint for thailand’s road safety. Bangkok: ThaiRoads Foundation; 2017.

Kankrong Suangka. A study of the driving behavior of adolescents affecting the risk in accidents resulting from the use of motorcycles. Nakhon Ratchasima: Suranaree University of Technology; 2015.

World Health Organization. World health statistics 2018: Monitoring health for the sdgs, sustainable development goals [Internet]. 2018 [cited 2021 July 10]. Available from: https://apps.who.int/iris/handle/10665/272596.

Injury Prevention Division DoDC, Ministry of Public Health,. Stopping children and youth from the road [Internet]. 2020 [cited 2021 July 14]. Available from: http://35.190.29.12/uploads/publish/.

World Health Organization. Global status report on road traffic injury 2018 [Internet]. 2018 [cited 2021 July 22]. Available from: https://www.who.int/violence_injury_prevention/road_safety_status/2018/en/

Safety Plan Group Bureau of Transport Welfare DoLT. Public transport accident 2017 during 11-17 april 2017 [Internet]. 2020 [cited 2021 July 15]. Available from: https://www.dlt.go.th/minisite/m_upload/m_files/ltsb/file_be95d3725596fadba088c5b814f286d4.pdf

Ocharoen N. Road accident serious damage to thai economy [Internet]. 2017 [cited 2021 July 15]. Available from: https://tdri.or.th/2017/08/econ_traffic_accidents/

Deery HA. Hazard and risk perception among young novice drivers. J Safety Res 1999; 30(4): 225-36.

Sabey BETaylor H. The known risks we run: The highway. Societal risk assessment. Boston, MA: Springer; 1980. p. 43-70.

Suriyawongpaisan P, editor. Revealing the reality of vulnerabilities on the road (vrus). Bangkok: Triple Group; 2019.

Alcohol and road accidents. Injury prevention group bureau of non-communicable diseases [Internet]. 2015 [cited 2021 July 14]. Available from: http://thaincd.com/document/file/download/leaflet/download1no34.pdf

Phonboon S. Large bus accident detective manual. Road safety academic center (svp). Nonthaburi: Office of the Health Promotion Foundation (ThaiHealth); 2014.

Srisawad K. Phatarachai C. Survey on the risks of using a mobile phone while driving in thailand. Nonthaburi: Thesis Master of Science Genetics Chulalongkorn University Bureau of Non-Communicable Diseases, Department of Disease Control, Ministry of Public Health; 2009.

Department of Land Transport. Age of the person wishing to apply for a driver's license [Internet]. 2019 [cited 2021 July 19]. Available from: https://www.dlt.go.th/th/driving-license/view.php?_did=78

Leelakajonchit A. Road accident information management. Bangkok: Education Research and Development Center, Academic Center for Road Safety; 2015.

Tangkamolsri B. Wongnam P. Causal factors affecting safety behavior in driving among high school students in the northern region: Doctor of Philosophy research field measurement and educational statistics Multiple group analysis [dissertation]. Chonburi: Burapha University; 2016.

Manan MMA, Várhelyi A, Çelik AK, Hashim HH. Road characteristics and environment factors associated with motorcycle fatal crashes in Malaysia. IATSS research 2018; 42(4): 207-20.

Ruankham W. Nusorn N. Motorcycle accidents in thailand: An epidemiological perspective. J HCU Journal 2019; 23(1): 146-60. (in Thai)

Krug E. Life is safe, technical documents. For road safety [Internet]. 2020 [cited 2021 July 19]. Available from: https://apps.who.int/iris/rest/1090200/retrieve

Patta P. Modification of motorcycle parts and accessories [Internet]. 2018 [cited 2021 July 21]. Available from: https://is.gd/QoZiMq

Reason J. Phuteng S. Search and analysis guide: Causes of road accidents according to the human factor approach. Bangkok: Academic Center for Road Safety Road Safety Policy Foundation; 2019.

Komonsuradet N. Patient safety care [Internet]. 2017 [cited 2021 July 21]. Available from: https://meded.psu.ac.th/binla/class04/388_441/patient_safety_in_ambulatory_care/ref.html

Chanpanich P. Project for developing and researching a model for solving the problem of death and injury for children and youth who use motorcycles that are productive. Department of Disease Control; 2020.

Son PBoonyatikran W. Kansai strategic special area [Internet]. 2017 [cited 2021 July 29]. Available from: http://lawdrafter.blogspot.com/2017/03/blog-post_2.html

Thongthua K. The process of building a road safety culture among students. Ubon Ratchathani: Ubon Ratchathani University; 2012.

Van Schagen I, Rothengatter T. Classroom instruction versus roadside training in traffic safety education. J Appl Dev Psychol 1997; 18(2): 283-92.

Kureckova V, Gabrhel V, Zamecnik P, Rezac P, Zaoral A, Hobl,J. First aid as an important traffic safety factor–evaluation of the experience–based training. Eur Transp Res Rev 2017; 9(1): 1-8.

Taubman-Ben-Ari O, Katz-Ben-Ami L. The contribution of family climate for road safety and social environment to the reported driving behavior of young drivers. Accid Anal Prev 2012; 47: 1-10.

Kang X, Namgung M, Fujiwara A, Kim W, Wang W. Analysis of vehicle maneuverability and driving characteristics on a curved road condition. KSCE J Civ Eng 2019; 23(1): 420-32.

Morales JM, Díaz-Piedra C, Rieiro H, Roca-González J, Romero S, Catena A, et al. Monitoring driver fatigue using a single-channel electroencephalographic device: A validation study by gaze-based, driving performance, and subjective data. Accid Anal Prev 2017; 109: 62-9.

Published

2021-12-28

How to Cite

Thiptimpwong เ. . ., & Noosorn ณ. . (2021). Applying the Swiss Cheese Model to Traffic Accident Prevention from motorcycles in Thai youths. Journal of Public Health Nursing, 35(3), 104–117. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/phn/article/view/251097