คุณภาพการให้บริการดูแลสุขภาพที่บ้านตามการรับรู้และความคาดหวังของผู้ป่วยโรคเรื้อรังในเขตชุมชนเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

Authors

  • ช่อทิพย์ บรมธนรัตน์

Keywords:

คุณภาพบริการ, การดูแลสุขภาพที่บ้าน, ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง, การรับรู้, ความคาดหวัง, quality services, home health care, chronic disease patients, perception, expectation

Abstract

ปัจจุบันโรคเรื้อรังเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญระดับประเทศและโลก มีจำนวนผู้ป่วยโรคเรื้อรังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในเขตเมือง จึงมีความต้องการบริการดูแลสุขภาพที่บ้านเพิ่มขึ้นวิจัยเชิงพรรณนานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบการรับรู้และความคาดหวังของผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่อคุณภาพการให้บริการดูแลสุขภาพที่บ้านในภาพรวมและรายด้าน 5 ด้าน และปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะการให้บริการสุขภาพที่บ้านกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยโรคเรื้อรังในเขตชุมชนเมือง จังหวัดสุพรรณบุรีจำนวน 100 คน ใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ด้วยแบบสอบถาม ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน และมีค่าความเที่ยงเครื่องมือการรับรู้และความคาดหวังต่อคุณภาพการให้บริการเท่ากับ 0.94 และ 0.96 ตามลำดับ  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนาและการทดสอบค่าที  

ผลการวิจัยพบว่า การรับรู้ของผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่อคุณภาพการให้บริการสุขภาพที่บ้านในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.50,S.D.=0.61) ส่วนความคาดหวังภาพรวมอยู่ระดับมาก ( = 4.10, S.D.=0.751)  โดยด้านบริการที่สร้างความมั่นใจแก่ผู้รับบริการมีค่ามากที่สุด   ผลการเปรียบเทียบพบว่าค่าเฉลี่ยความคาดหวังต่อคุณภาพการให้บริการสุขภาพที่บ้านมากกว่าค่าเฉลี่ยการรับรู้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001และความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยความคาดหวังและการรับรู้มากที่สุดคือบริการที่เข้าใจผู้รับบริการ( =3.85)ปัญหาอุปสรรคที่สำคัญคือ จำนวนเจ้าหน้าที่น้อยไม่เพียงพอกับผู้ป่วย และมีเวลาน้อยในการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน ข้อเสนอแนะ ผู้บริหารควรให้การสนับสนุนการทำงานของทีมสหวิชาชีพในการให้บริการดูแลสุขภาพที่บ้านอย่างจริงจังและควรเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่หรือจัดเจ้าหน้าที่หมุนเวียนในการดูแลสุขภาพที่บ้าน

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย ผู้ให้บริการควรเพิ่มจำนวนครั้งของการออกเยี่ยมบ้าน ให้เวลาในการให้บริการที่บ้าน พูดคุยให้กำลังใจแก่ผู้ป่วย สนใจที่จะรับฟังปัญหาสุขภาพ และกระตือรือร้นในการให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพตนเองแก่ผู้ป่วยและผู้ดูแล เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการสุขภาพที่บ้านให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2017-12-06

How to Cite

บรมธนรัตน์ ช. (2017). คุณภาพการให้บริการดูแลสุขภาพที่บ้านตามการรับรู้และความคาดหวังของผู้ป่วยโรคเรื้อรังในเขตชุมชนเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี. Journal of Public Health Nursing, 31(2). Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/phn/article/view/105053

Issue

Section

Research Articles