บทวิเคราะห์การประชุมวิชาการ The 1st APACPH Bangkok Region Conference and the 8th International Public Health Conference

Authors

  • เพลินพิศ สุวรรณอำไพ
  • พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ

Keywords:

Keywords: Phenology, Physical properties of soil, Eels.

Abstract

    บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์กระบวนการและผลลัพธ์ของการจัดประชุมระดับนานาชาติ “The 1st Asia-Pacific Academic Consortium for Public Health (APACPH) Bangkok Region Conference and the 8th International Public Health Conference: Towards Achieving Sustainable Development Goals, 2030” ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2560 ในสาระสำคัญของเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ของผู้คนทั่วโลกในอีก 13 ปีข้างหน้า ซึ่งมีสมาคมพยาบาลสาธารณสุขได้เข้าร่วมในการจัดการประชุมครั้งนี้ 

      จากการรวบรวมเอกสารการจัดประชุม การบันทึกรายงาน การเข้าร่วมสังเกตการณ์ในสถานการณ์จริงและสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ รวมถึงข้อมูลจากเอกสารการประเมินผลการประชุมที่ได้รับคืนมา พบว่า การจัดประชุมฯ มีการกำหนดวัตถุประสงค์ชัดเจน มีกระบวนการทำงานที่เป็นระบบ มีการเตรียมงานอย่างเข้มแข็งของคณะทำงานในแต่ละทีม มีผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญขององค์กรสาธารณสุขต่างๆได้รับเชิญให้เสนอข้อมูล แนวคิด ประสบการณ์เกี่ยวกับสถานการณ์ ความคืบหน้าและความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการดำเนินงาน SDGs ของแต่ละประเทศ การอภิปรายสัมมนากลุ่มได้สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้เข้าฟัง ตลอดจนคำถามและข้อเสนอแนะจากผู้ฟังได้มีส่วนแลกเปลี่ยนมุมมอง และสร้างความรู้คิดให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมได้ค้นคว้าหาคำตอบต่อไป นอกจากนี้รูปแบบการประชุมยังเพิ่มมุมมองที่หลากหลาย ช่วยหลีกเลี่ยงปัญหาของหน่วยงานและยังช่วยให้สามารถเรียนรู้เกี่ยวกับการกระทำใดๆ ภายใต้สถานการณ์ที่นำไปสู่ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์

      ประโยชน์ที่ได้จากการประชุมในบทบาทพยาบาลสาธารณสุข คือกลยุทธ์ด้านสาธารณสุขที่จะนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนทุกเพศวัยและทุกพื้นที่อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม  รวมถึงประเด็นวิจัยที่จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศไปสู่การมีสุขภาพที่ดีและยั่งยืนของประชากรทุกช่วงอายุคนต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

สุวรรณอำไพ เ., & ศิลปสุวรรณ พ. (2017). บทวิเคราะห์การประชุมวิชาการ The 1st APACPH Bangkok Region Conference and the 8th International Public Health Conference. Journal of Public Health Nursing, 31, 195–206. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/phn/article/view/100986

Issue

Section

Academic Articles