ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดจากการทำงานกับความพึงพอใจในงานของอาจารย์พยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

Authors

  • สาวิตรี แก้วน่าน
  • อรวรรณ แก้วบุญชู
  • ทัศนีย์ รวิวรกุล

Keywords:

ความเครียดจากการทำงาน, ความพึงพอใจในงาน, อาจารย์พยาบาล

Abstract

    การผลิตบัณฑิตพยาบาลจำเป็นต้องมีสัดส่วนอาจารย์ที่เพียงพอ เพื่อผลิตบัณฑิตพยาบาลให้มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของระบบบริการสุขภาพ วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดจากการทำงานกับความพึงพอใจในงานของอาจารย์พยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตามกรอบแนวคิด JOB DEMAND-CONTROL MODEL กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นอาจารย์พยาบาล จำนวน 311 คน คัดเลือกโดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามความเครียดจากการทำงาน (JCQ) และแบบสอบถามความพึงพอใจในงาน (JSS) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน          ไค-สแควร์ และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน

     ผลการศึกษาวิจัยพบว่าอาจารย์พยาบาลส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 94.5 ช่วงอายุที่พบมากที่สุดคือ 31-40 ปี ร้อยละ 50.5 มีสถานภาพคู่ร้อยละ 55.3 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทร้อยละ 89.7 มีประสบการณ์การสอน 1-10 ปีร้อยละ 52.4 มีความเครียดด้านภาระงานอยู่ในระดับปานกลางร้อยละ 69.5  มีความเครียดด้านการควบคุมและอำนาจการตัดสินใจอยู่ในระดับปานกลางร้อยละ 62.1 มีความเครียด   ด้านแรงสนับสนุนทางสังคม อยู่ในระดับปานกลางร้อยละ 75.2 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ    ในการทำงานคือด้านภาระงาน (r= -0.152, p< 0.01) ด้านการควบคุมและอำนาจการตัดสินใจในงาน        (r = 0.301, p < 0.01) และด้านแรงสนับสนุนทางสังคม (r = 0.592, p < 0.01)

     ความเครียดในด้านภาระงาน ด้านการควบคุมและอำนาจการตัดสินใจในงานและด้านแรงสนับสนุนทางสังคมสูง ทำให้งานของอาจารย์พยาบาลต้องมีความกระตือรือร้น การทำงานในเชิงรุกและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งต้องมีความสามารถในการจัดการควบคุม ผู้บริหารควรวางแผนปรับสมดุลของภาระงาน สนับสนุนอาจารย์พยาบาลในการพัฒนาความรู้ความสามารถ จัดสวัสดิการ และให้ความช่วยเหลือตามความต้องการ จัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการทำงาน เพื่อให้อาจารย์พยาบาลมีความพึงพอใจในงานต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

แก้วน่าน ส., แก้วบุญชู อ., & รวิวรกุล ท. (2017). ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดจากการทำงานกับความพึงพอใจในงานของอาจารย์พยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข. Journal of Public Health Nursing, 31, 163–176. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/phn/article/view/100984

Issue

Section

Research Articles