การพยาบาลผู้ป่วยวัยรุ่นโรคเบาหวานชนิดที่ 1 ที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้: กรณีศึกษา 2 ราย

ผู้แต่ง

  • Wallapa Daechasatain -

บทคัดย่อ

การพยาบาลผู้ป่วยวัยรุ่นโรคเบาหวานชนิดที่ 1 ที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้: กรณีศึกษา 2 ราย
วัลลภา เดชาเสถียร พย.ม*
บทคัดย่อ
โรคเบาหวานเป็นโรคที่มีความผิดปกติทางเมตาบอลิซึมที่เป็นปัญหาทางด้านสุขภาพที่สำคัญ โดยประเทศไทยพบ โรคเบาหวานในเด็กและวัยรุ่น เป็นเบาหวานชนิดที่ 1ถึงร้อยละ 75 ซึ่งโรคเบาหวานชนิดที่1 มักมีภาวะน้ำตาลในเลือดสูง ชัดเจนและรุนแรงจนทำให้เกิดภาวะเลือดเป็นกรดและคีโตคั่ง (Diabetic Ketoacidosis, DKA) ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้มา โรงพยาบาล และนำมาสู่การวินิจฉัยครั้งแรกและมีเพียงร้อยละ 17 ที่ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายการรักษา วัตถุประสงค์ 1. เพื่อนำทฤษฎีและกระบวนการพยาบาลมาใช้ในการดูแลผู้ป่วยวัยรุ่นโรคเบาหวานชนิดที่1 2. นำแนวคิดทฤษฎีการจัดการตนเองมาปรับใช้ในการดูแลผู้ป่วยวัยรุ่นโรคเบาหวานชนิดที่1
วิธีการศึกษา เป็นกรณีศึกษาผู้ป่วยวัยรุ่นโรคเบาหวานชนิดที่ 1 ที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้จำนวน 2 ราย เก็บ รวบรวมข้อมูลจากเวชระเบียน การสังเกต สัมภาษณ์ผู้ป่วยและญาติผู้ดูแล ปฏิบัติการพยาบาลโดยประยุกต์ใช้แนวคิดการ จัดการตนเอง(Creer,2000) และวิเคราะห์โดยใช้กระบวนการพยาบาล ระยะเวลาดำเนินการ ระหว่างเดือนมีนาคม-กันยายน พ.ศ.2566
ผลการศึกษา
พบว่าผู้ป่วยทั้ง 2รายได้รับการประเมินปัญหาและความต้องการได้อย่างครอบคลุมและเหมาะสมกับสภาพความ เจ็บป่วยโดยพบประเด็นปัญหาที่คล้ายคลึงกันคือขาดความมั่นใจในการดูแลตนเองโดยกรณีศึกษารายที่ 1 มีความพร้อมในการ ดูแลมากกว่าเมื่อให้ทบทวนและสนับสนุนด้านความรู้ในการดูแลตนเองตามที่ผู้ป่วยวัยรุ่นต้องการ ทำให้สามารถปรับการดูแล ตนเองเข้ากับในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ดี และระดับน้ำตาลสะสมลดลงอยู่ในเกณฑ์ปกติ ทำให้ความเครียดและกังวลใน การดูแลตนเองลดลง มีความมั่นใจในการใช้ชีวิตมากขึ้น กรณีศึกษารายที่ 2 มีความเข้าใจในโรคที่ตนเป็นและมีความตั้งใจใน การฉีดอินซูลิน การนับคาร์บ แต่ยังกังวลว่าจะดูแลตนเองได้ไม่ดีเท่าที่ควรซึ่งบางครั้งไม่สามารถเลือกอาหารทานได้ และไม่ สามารถมาพบแพทย์ได้ทุกครั้งเนื่องจากมีข้อจำกัดด้านเศรษฐกิจแม้จะได้รับการสนับสนุนด้านอุปกรณ์และค่าเดินทาง แต่ อย่างไรก็ดีระดับน้ำตาลสะสมในเลือดมีแนวโน้มที่ลดลง จึงจำเป็นต้องมีการติดตามอย่างต่อเนื่องต่อไปคำสำคัญ: การพยาบาลผู้ป่วยวัยรุ่นเบาหวาน เบาหวานชนิดที่1 เบาหวานในเด็ก

*พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลขอนแก่น

References

เอกสารอ้างอิง

จีรันดา สันติประภพ, ระวีวรรณ เลิศวัฒนารักษ์ และสุทิน ศรีอัษฎาพร(2565).โรคเบาหวานเด็ก วัยรุ่นและผู้ใหญ่ ตอนต้น.ครั้งที่1.กรุงเทพฯ:พี.เอ.ลีฟวิ่งจำกัด. 2. พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา (2550).การพยาบาลเด็กเล่ม1.พิมพ์ครั้งที่6.นนทบุรี:ยุทธรินทร์การพิมพ์. 3. มนัสวี ก่อวุฒิกุลรังสี,เปรมฤดี ภูมิถาวร,พัฒน์ มหาโชคเลิศวัฒนา,พัชรินทร์ คล้ายฤทธิ์,ศรัณยู พงษ์รัตนกูล,สุทธิกานต์ สันติวัฒนาและคณะ.(2560).โรคเบาหวานในเด็กและวัยรุ่น.ครั้งที่1.กรุงเทพฯ: คอนเซ็พท์ เมดิคัส; 4. เทพ หิมะทองคำ(2561).เบาหวานฉบับเทพธารินทร์.พิมพ์ครั้งที่1.กรุงเทพ: พิมพ์ดีจำกัด. 5. สมาคมโรคเบาหวานแห่งปรัชะเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี.(2560) แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน.ปทุมธานี:ร่มเย็น มีเดีย. 6. ธนินี สหกิจรุ่งเรือง (2560).เบาหวานในเด็กและวัยรุ่น. วารสารเบาหวาน.มค-มิย.2560;49 (2):19-24 7. ธีรพร สถิรอังกูร, ศิริมา ลีละวงศ์,โศภิษฐ์ สุวรรณเกศาวงษ์.รูปแบบการพยาบาลในการสร้างเสริมการจัดการสุขภาพ ตนเอง ของกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลแบบระยะยาวและผู้ดูแล.(online)2564. cite 12 ส.ค.2565 จาก https://dol.thaihealth.or.th/Media/Pdfview/73e77af9-e42b-ec11-80fa-00155db. 8. American Diabetes Association. Classification and Diagnosis of Diabetes: Standards of Medical Care in Diabetes 2021. Diabetes Care(online).2021;44:515-533. 9. Bogun MM, Bundy BN,Goland RS,Greenbaum CI.C-Peptide levels in subjects followed longitudinallybefore and after type 1 diabetes in TriNet. Diabetes Care (online).2020;43:1836-1842. 10. Gale EAM. The rise of childhood type 1 diabetes in the 20th century. Diabetes. 2002; 51: 3353– 3361. 11. IDF Diabetes Atlas 10th edition 2021 report (online). 2021 (cite 2023 August 12). Available from: https// diabetesatlas.org/idfawp/resource-files/2021/07/IDF_Atlas_10th_Edition_2021.pdf. 12. Insel RA, Dunne JL, Atkinson MA, Chiang JL, Dabelea D, Gottlieb PA, et al. Staging pre symptomatic type 1 diabetes: a scientific statement of JDRF,the Endocrine society, and the American Diabetes Association. Diabetes care (online).2015;38:1964-1974.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2024-03-12