กรณีศึกษา การพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคปอดอักเสบที่มีการติดเชื้อไวรัสอาร์เอสวีและได้รับการบำบัดด้วยออกซิเจนอัตราการไหลสูง: กรณีศึกษา 2 ราย

ผู้แต่ง

  • Wilawan Juntori Khonkaen hospital

คำสำคัญ:

เด็กโรคปอดอักเสบ, การรักษาด้วยออกซิเจนอัตราการไหลสูง, การพยาบาล

บทคัดย่อ

ความเป็นมา โรคปอดอักเสบเป็นโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจส่วนล่างที่เกิดจากเชื้อจุลชีพ ส่งผลให้มีการอักเสบของเนื้อปอด ทำให้ผู้ป่วยเด็กขาดออกซิเจน มีภาวะหายใจล้มเหลว และเสียชีวิตตามมาได้

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคปอดอักเสบที่ได้รับการรักษาด้วยออกซิเจนอัตราการไหลสูง (Heated Humidified High Flow Nasal Cannula: HHHFNC)

วิธีดำเนินการศึกษา เป็นกรณีศึกษาผู้ป่วยเด็กที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์แผนปัจจุบันว่าเป็นโรคปอดอักเสบ ซึ่งได้รับการรักษาด้วยออกซิเจนอัตราการไหลสูงจำนวน 2 ราย ประเมินภาวะสุขภาพตามกรอบแบบแผนสุขภาพของกอร์ดอน กำหนด ข้อวินิจฉัยการพยาบาล ปฏิบัติการพยาบาล และประเมินผล

ผลการศึกษา กรณีศึกษาทั้ง 2 ราย มีข้อวินิจฉัยการพยาบาลขณะอยู่รักษาในหอผู้ป่วยเด็กเล็ก ทั้งหมด 6 ข้อ เรียงลำดับความสำคัญ ได้แก่ 1) การแลกเปลี่ยนก๊าซบกพร่องเนื่องจากพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนก๊าซลดลง 2) แบบแผนการหายใจไม่มีประสิทธิภาพเนื่องจากมีเสมหะอุดกั้นทางเดินหายใจ 3) มีการติดเชื้อที่ปอด เนื่องจากเสมหะคั่งค้าง และการอักเสบของ      เนื้อปอด 4) ไม่สุขสบายเนื่องจากมีไข้ 5) มีโอกาสเกิดภาวะไม่สมดุลของสารน้ำในร่างกาย เนื่องจากมีไข้สูง รับประทานได้น้อย และหายใจหอบเหนื่อย และ6) บิดามารดา มีความวิตกกังวลเนื่องจากการเจ็บป่วยของบุตร กรณีศึกษาทั้ง 2 ราย ได้รับ      การดูแลผ่านพ้นระยะวิกฤต อาการดีขึ้น และจำหน่ายจากโรงพยาบาลได้ จำนวนวันนอนในโรงพยาบาล รายที่ 1 และ 2 เท่ากับ 7 วัน และ 8 วัน ตามลำดับ    

ข้อเสนอแนะ การรักษาด้วยออกซิเจนอัตราการไหลสูงในผู้ป่วยโรคปอดอักเสบที่มีภาวะหายใจล้มเหลวแบบเฉียบพลัน สามารถป้องกันการใส่ท่อช่วยหายใจรายใหม่และป้องกันการใส่ท่อช่วยหายใจซ้ำ ดังนั้นพยาบาลจำเป็นต้องมีความรู้ ทักษะความชำนาญ และติดตามอาการผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด

References

Cantais, Aymeric et al. Epidemiology and Microbiological Investigations of Community-Acquired ​Pneumonia in Children Admitted at the Emergency Department of a University Hospital. Journal ​of Clinical Virology 2014; 60(4): 402–407.

สำนักระบาดวิทยา. Pneumonia [ออนไลน์] 2558 [อ้างเมื่อ 2 กันยายน 2566] จาก

http://doe.moph.go.th/surdata/disease.php?dcontent=situation&ds=31

สมาคมโรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤตในเด็ก ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย. แนวทางการดูแลรักษา โรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจเด็ก พ.ศ. 2562. กรุงเทพฯ: บียอนด์เอ็นเทอร์ไพรซ์ จำกัด.; 2562.

วนิดา แสนพุก, สุดใจ ศรีสงค์, เพ็ญจุรี แสนสุริวงศ์. การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยเด็กโรคปอดอักเสบ.

​วารสารกองการพยาบาล 2563; 47(1): 153-172.

Leung, A. K.C, Wong, A, H.C. & Hon, K. L. Community-Acquired Pneumonia in Children. Recent Patents ​on Inflammation & Allergy Drug Discovery 2018; 12(2): 136-144.

อัมพาภรณ์ เตชธนางกูร. คู่มือการพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะการหายใจล้มเหลวที่ได้รับการรักษาด้วยการใช้​เครื่องให้​ออกซิเจนผสมอากาศอัตราการไหลสูงทางจมูก. กรุงเทพฯ: งานการพยาบาลอายุรศาสตร์​และจิตเวชศาสตร์ฝ่าย​การพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช. 2563.

Kwon, J. W. High-Flow Nasal Cannula Oxygen Therapy in Children: A Clinical Review. Clinical and ​Experimental Pediatrics 2020; 63(1): 3–7.

Mayfield, S. A. Evidence for the use of high flow nasal cannula therapy for respiratory ​management in pediatric units. Dissertation. [serial online] 2015 [cited 2023 Sep 3] ​Available ​from https://doi.org/10.14264/uql.2015.781

Frat, J., P., Coudroy, R., Marjanovic, N., & Thille, A. W. High-flow nasal oxygen therapy and ​noninvasive ​ventilation in the management of acute hypoxemic respiratory failure. Annual of Translational ​Medicine 2017; 5(14): 289-297.

อำพันธุ์ พรมีศรี, ทีปทัศน์ ชินตาปัญญากุล, พรพรรณ เมตไตรพันธ์, กรรณิการ์ ศรีพระราม. ประสิทธิผลของการ​พัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก สำหรับผู้ป่วยเด็กที่ได้รับการบำบัดด้วย​ออกซิเจนที่มีอัตราการไหลสูง ใน​โรงพยาบาลสมุทรปราการ. วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข 2562; 29(3): 118-130.

ฟาริดา อิบราฮิม. ปฏิบัติการพยาบาลตามกรอบทฤษฎีการพยาบาล. กรุงเทพฯ: คณะพยาบาลศาสตร์ ​มหาวิทยาลัยมหิดล; 2554.

อัชฌาณัฐ วังโสม, ฐิตินันท์ วัฒนชัย. การพยาบาลผู้ป่วยโรคปอดอักเสบที่มีภาวะหายใจล้มเหลวแบบเฉียบพลันที่ได้รับการ​รักษาด้วยออกซิเจนอัตราการไหลสูง: กรณีศึกษา 2 ราย. วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม 2564; 18(2): 123-​132.

ฉัตรกมล ชูดวง, อัจจิมาวดี พงศ์ดารา. ผลการใช้ High Flow Nasal Cannula (HFNC) ในผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะ​หายใจลำบาก. ในงานวิจัย R2R. นครศรีธรรมราช: กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลมหาราช​นครศรีธรรมราช; 2562.

เพชร วัชรสินธุ์. High-flow nasal cannula O2 therapy. THAI JOURNAL OF CRITICAL CARE MEDICINE ​2560; 25(2): 32-36.

เยาวภา จันทร์มา, สุพรรณ วงค์ตัน, วรรณา สุธรรมา, อำพร กอรี. การพัฒนารูปแบบการพยาบาลผู้ป่วยทารกและ ​เด็กวิกฤตที่ได้รับการบำบัดด้วยออกซิเจนที่มีอัตราการไหลสูง โรงพยาบาลนครพิงค์. พยาบาลสาร 2564; 48(3): ​290-304.

กชกร เพียซ้าย. การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น I. นครราชสีมา: สาขาแพทย์พยาบาลเด็กและเยาวชน สำนักวิชา​พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี; 2555. หน้า 38.

สุทธินี สุปรียาพร, พัชราภรณ์ อารีย์, สุธิศา ล่ามช้าง. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการดูแลของผู้ดูแลเด็กโรคปอดอักเสบ​ซ้ำ. พยาบาลสาร 2560; 48(4): 146-159.

กรมอนามัย. สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก [ออนไลน์] 2565 [อ้างเมื่อ 12 กันยายน 2566]

​จาก https://hp.anamai.moph.go.th/th/mch-emag/210123

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2024-03-12