กรณีศึกษา การพยาบาลมารดาตั้งครรภ์ที่ผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องและมีภาวะอ้วน : กรณีศึกษาเปรียบเทียบ 2 ราย

์Nursing care for pregnancys, Caesarean section,Obesity

ผู้แต่ง

  • achara pornluxanapimol -

บทคัดย่อ

การพยาบาลมารดาตั้งครรภ์ที่ผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องและมีภาวะอ้วน

: กรณีศึกษาเปรียบเทียบ 2 ราย

 

                                                                                                       อัจฉรา พรลักษณพิมล1

 

บทคัดย่อ

          บทความวิชาการกรณีศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล มารดาตั้งครรภ์ที่ผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องและมีภาวะอ้วน (Nursing care for pregnancys after caesarean section  with obesity) จำนวน 2 ราย โดยรายที่ 1 มารดาตั้งครรภ์ที่ 2 เคยผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องมาก่อน ได้รับการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องและทำหมัน มีโรคร่วมคือภาวะอ้วน มีภาวะแทรกซ้อนมดลูกไม่หดรัดตัว และรายที่  2  มารดาตั้งครรภ์ที่ 2 เคยผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องมาก่อน ได้รับการผ่าตัดคลอดทางหน้า มีโรคร่วมคือภาวะอ้วน ไม่มีภาวะแทรกซ้อน ใช้แบบประเมินภาวะสุขภาพตามกรอบแบบแผนสุขภาพของกอร์ดอนเป็นเครื่องมือในการศึกษาผลการศึกษาพบว่า ข้อวินิจฉัยการพยาบาลที่เหมือนกัน ได้แก่ 1) มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการผ่าตัด 2) รายที่ 1 มีภาวะอ้วนระดับ 2 รายที่ 2 มีภาวะอ้วนระดับ 3 เสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง 3) เสี่ยงต่อภาวะมดลูกแตก 4) เสี่ยงต่อการขาดน้ำและอาหาร 5) เสี่ยงต่อการติดเชื้อที่แผลผ่าตัดหน้าท้อง 6) ไม่สุขสบายจากการปวดแผลผ่าตัดหน้าท้อง 7) เสี่ยงต่อการติดเชื้อของทางเดินปัสสาวะ 8) มีความวิตกกังวลเนื่องจากน้ำนมมาน้อย 9) ทำกิจวัตรประจำวันได้น้อยหลังผ่าตัดจากอาการเพลียและปวดแผลผ่าตัด 10) พักผ่อนได้น้อยเนื่องจากต้องดูแลบุตร ข้อวินิจฉัยการพยาบาลที่แตกต่างกัน คือรายที่ 1 พบว่า 1) เสี่ยงต่อภาวะตกเลือดหลังคลอด   ส่วนในรายที่ 2 พบว่า 1) มีอาการท้องผูก การพยาบาลที่สำคัญสำหรับกรณีศึกษาทั้ง 2 ราย ได้แก่ ให้คลายความวิตกกังวลเกี่ยวกับการผ่าตัด ไม่ให้แผลผ่าตัดติดเชื้อ ลดอาการปวดแผล ไม่ให้ติดเชื้อจากการใส่การใส่ Foleys catheter ไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนขณะผ่าตัดและหลังผ่าตัดจากภาวะอ้วน ได้รับสารน้ำอย่างเพียงพอ ทำกิจวัตรประจำวันหลังผ่าตัดได้ มีน้ำนมเพียงพอสำหรับเลี้ยงบุตร ส่วนการพยาบาลที่แตกต่างนั้น ในรายที่ 1 ไม่ให้มีภาวะตกเลือดหลังคลอด ส่วนรายที่ 2 มีการขับถ่ายปกติ ข้อเสนอแนะในการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ คือใช้เป็นแนวทางปฎิบัติการพยาบาล และมาตรฐานการพยาบาลมารดาตั้งครรภ์ที่ผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องและมีภาวะอ้วน

 

 

 

 

 

 

 

คำสำคัญ : การพยาบาลมารดาตั้งครรภ์, ผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง,ภาวะอ้วน

     

 

 

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น

Coresponding Author Achara Pornluxanapimol, Email: [email protected]

 

References

บรรณานุกรม

คาล่าร์, ลักเนอร์. (2552). การวางแผนการพยาบาลมารดาและทารก. (คณาจารย์สถาบันบรมราช .

ชนก ผู้แปล)(งามนิตย์ รัตนานุกูล บรรณาธิการ). กรุงเทพฯ :จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

จันทร์เพ็ญ สัตนวาจา, อภิญญา เพียรพิจารณ์, รัตนาภรณ์ ศิริวัฒน์ชัยพร. (2553). แนวคิดพื้นฐาน

ทฤษฎีและกระบวนการพยาบาล. พิมพ์ครั้งที่ 5. นนทบุรี: โครงการสวัสดิการ วิชาการสถาบันพระ

บรมราชชนก.

ชวนพิศ วงศ์สามัญ. (2560).การตรวจทางห้องปฏิบัติการและการพยาบาล. ขอนแก่น : ขอนแก่นการ

พิมพ์

พรศิริ พันธสี.2561.กระบวนการพยาบาล & แบบแผนสุขภาพ: การประยุกต์ใช้ทางคลินิก พิมพ์ครั้งที

กรุงเทพมหานคร: ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์อักษร.

ฟาริดา อิบราฮิม. ปฏิบัติการพยาบาลตามกรอบทฤษฎีการพยาบาล.2554.กรุงเทพมหานคร:

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ฟมาณี ปิยะอนันต์ และคณะ. (2543). สูติศาสตร์. กรุงเทพฯ :พีเอลีฟวิ่ง.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

ศิลปชัย ฟั่นพะยอม,กรรณิการ์ กันธะรักษา และฉวี เบาทรวง. (2557). การทบทวนวรรณกรรมอย่าง

เป็นระบบเกี่ยวกับการจัดการอาการเหนื่อยล้าในสตรีหลังคลอด.วารสารพยาบาลสาร, 41(3),60- 69.

สตรีรัตน์ ธาดากานต์, ทัศนีย์ พฤกษาชีวะ และอดิเทพ เชาว์วิศิษฐ์. (2555). การรับรู้ภาวะสุขภาพของ

ตนเองและของทารกในสตรีที่มีภาวะอ้วนร่วมกับเบาหวานและหรือความดันโลหิตสูง.วารสาร

พยาบาลบาลรามาธิบดี, 16, 185-199.

Aekplakorn, W., & Mo-suwan, L. (2009). Prevalence of obesity in Thailand. Obesity

Reviews, 10, 589-592.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2024-03-12