การเสริมความเข้มแข็งของทุนทางสังคมของชุมชนในการดูแลผู้สูงอายุ

Authors

  • woranart promsuan Boromrajonnani College of Nursing, Surin
  • Khanitta Nuntaboot Faculty of Nursing, Khon Kaen University Khon Kaen

Keywords:

การเสริมความเข้มแข็ง, ทุนทางสังคม, ชุมชน, การดูแลผู้สูงอายุ, Strengthening, Social capital, community, Caring for the elderly

Abstract

บทคัดย่อ

การศึกษาใช้การศึกษาเชิงชาติพันธุ์วรรณนาแบบเฉพาะ เป้าหมายเพื่อศึกษาการเสริมความเข้มแข็งของทุนทางสังคมของชุมชนในการดูแลผู้สูงอายุโดยใช้วิธีการสังเกตอย่างมีส่วนร่วม สัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่ม แบ่งการศึกษาข้อมูล 3 ระยะ คือ 1) ระยะศึกษาบริบทชุมชน 2) ระยะศึกษาการจัดการการสร้างเสริมความเข้มแข็งของระบบการพัฒนา การเสริมความเข้มแข็งของทุนทางสังคม และ 3) ระยะสังเคราะห์ ผลการวิจัยพบว่า 1) การเสริมความเข้มแข็งของทุนทางสังคมของชุมชนในการดูแลผู้สูงอายุ ได้แก่ 1. การให้ความหมายของทุนทางสังคม 2. การเสริมสร้างความเข้มแข็ง 3. ระบบการจัดการทุนทางสังคม 4. กระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของทุนทางสังคมของชุมชน โดยใช้ “ใจแลกใจ” 2) การเสริมสร้างความเข้มแข็ง ใช้หลัก “ใจได้ใจ คิดและดู” 3) ระบบการจัดการทุนทางสังคมการเสริมความเข้มแข็งของทุนทางสังคมของชุมชนในการดูแลผู้สูงอายุ ชุมชนที่เข้มแข็ง เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน ใช้หลัก “ใจตรึงใจ” และ 4) ปัจจัยเงื่อนไขใช้แนวทาง “ใจมัดใจ” วิธีการ “ใจถึงใจ”

  

STRENGTHENING OF THE COMMUNITY SOCIAL CAPITAL FOR CARE OF THE AGED

Abstract

The study uses specialized ethnographic studies. The goal is to study the strengthening of the social capital by using participatory observation methods. In depth interview and group discussion from social capital. Study data in 3 stages. The research findings were as follows: 1) Strengthening the social capital of the community in the care of the elderly by using the "spirit of mind" 2) Strengthening the "mind and mind" 3) Social capital management, A strong community It is an important mechanism for the development of community development, using "mind and heart" and 4) conditioning factor "Heart to heart" how to "mind the heart"


 

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2018-10-02

How to Cite

1.
promsuan woranart, Nuntaboot K. การเสริมความเข้มแข็งของทุนทางสังคมของชุมชนในการดูแลผู้สูงอายุ. JNSH [Internet]. 2018 Oct. 2 [cited 2022 Jun. 25];41(2):90-8. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/nah/article/view/92873

Most read articles by the same author(s)