เพศศึกษา: เสียงสะท้อนจากวัยรุ่นไทย (Sex Education: Thai Adolescent’s Voices)

ผู้แต่ง

  • ศิริพร จิรวัฒน์กุล
  • กฤตยา แสวงเจริญ
  • ดารุณี จงอุดมการณ์
  • วราลักษณ์ กิตติวัฒนไพศาล
  • สมพร รุ่งเรืองกลกิจ
  • อิงคฎา โคตนารา

คำสำคัญ:

adolescent, sex education, qualitative study

บทคัดย่อ

Objective: To explore meaning and perception of sex education among adolescents. Method: Qualitative study was employed. Seven provinces including Kumpangphet, Nakornrachasima, Samtsakorn, Samutsongkarm, Prachoabkeereekun, Suratthanee and Narathiwat were chosen as study sites. Using purposive sampling, 451 boys and girls aged 9-19 who were in primary school, high school, vocational school and who dropped out from school were chosen. Focus group discussions and in-depth interviews were conducted. Data was analyzed using content analysis.  Results: Four main themes were found including 1) sex education is about sexual intercourse and birth control, 2) sex education can be learned from everywhere except at home and school, 3) parents and teachers need to open their mind and 4) openly discussion on sex education should be done. Conclusion: Findings reveal that reviewing and revolution of concepts and teaching methods on sex education are needed both at home and school.

How to Cite

1.