การรับรู้และการปฏิบัติทางการพยาบาลในการส่งเสริมการคลอด

Authors

  • Pranee Theerasopon Khonkaen university
  • Somjit Maungpin faculty of nursing KKU

Abstract

บทคัดย่อ

            การศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาการรับรู้และการปฏิบัติทางการพยาบาลในการส่งเสริมการคลอด ศึกษาในกลุ่มพยาบาลที่ปฏิบัติงานแผนกฝากครรภ์และห้องคลอด โรงพยาบาลภาครัฐ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 25 คน ผลการศึกษา พบว่า พยาบาลรับรู้การส่งเสริมการคลอด ในมิติของการสร้างเสริมพลังอำนาจให้หญิงตั้งครรภ์สามารถตัดสินใจการคลอดได้ด้วยตนเอง และปฏิบัติการพยาบาลเพื่อส่งเสริมการคลอดภายใต้บทบาทของพยาบาลวิชาชีพ แต่พบว่า ปฏิบัติการพยาบาลเพื่อส่งเสริมการคลอด มีข้อจำกัดของระบบการจัดการดูแล จึงควรพัฒนาให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความรู้ พัฒนามาตรฐานการดูแลร่วมกันเพื่อให้บุคลากรมีแนวทางการดูแลที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน พัฒนาศักยภาพพยาบาลให้มีความรู้และทักษะในการส่งเสริมการคลอด

คำสำคัญ: การรับรู้ การปฏิบัติทางการพยาบาล การส่งเสริมการคลอด

Abstract

            This study was a qualitative research studying the perception and nursing practice in the promotion of delivery. It was conducted with 25 nurses working in the antenatal clinic and delivery room in the government hospitals in the Northeast. The results of study revealed that the nurses perceived in promoting delivery in terms of empowering women with the ability to make decisions about their own delivery and nursing practice in promoting delivery under the roles of registered nurses. However, there were the limitations of nursing practice in promoting delivery in terms of the management care that staff involved in the delivery should be developed in order to have common knowledge. The standards of care in order to have shared care guidelines that align in the same direction should also be developed. Moreover, nursing knowledge and skills to promote delivery should also be improved. 

Downloads

Download data is not yet available.

References

Maillefer F, de Labrusse C, Cardia-Vonèche L, Hohlfeld P, Stoll B. Women and healthcare providers’ perceptions of a midwife-led unit in a Swiss university hospital: a qualitative study. BMC pregnancy and childbirth 2015;15(1): DOI 10.1186/s12884-015-0477-4

Crozier K. Review: Birth memories of Jordanian women: Findings from qualitative data. Journal of Research in Nursing. 2013;18(3):245-6.

Karlström A, Nystedt A, Hildingsson I. The meaning of a very positive birth experience: focus groups discussions with women. BMC pregnancy and childbirth 2015;15(1):1 DOI: 10.1186/s12884-015-0683-0

Somjit MuangpinMaternal bearing down in the 2nd of labor: recommendations for nursing practice. Journal of Nursing Science and Health 2016; 39(1): 146-54. (In Thai)

Lawrence A, Lewis L, Hofmeyr GJ, Styles C. Maternal positions and mobility during first stage labour. Cochrane Database Sys Rev. 2013;10: CD003934 DOI: 10.1002/14651858.CD003934.pub4

Famahi F, Shokooh, Z, Kianpou, M. (). The effects of perineal management techniques on labor complications. Iranian journal of nursing and midwifery research 2012 [cited 2016 Aug 7]; 17(1): 52-57. Available from: http//:pubmedcentralcanada.ca/pmcc/articles/ PMC3590696

Sandall J, Soltani H, Gates S, Shennan A, Devane D. Midwife‐led continuity models versus other models of care for childbearing women. Cochrane Database Sys Rev. 2016; 4: CD004667. DOI: 10.1002/14651858.CD004667.

Marshall J, Jones P. Developing midwife-led care to support normal birth: an action research study. In: Normal Labour & Birth,15th - 17th June 2015, Grange Over Sands, Lake District. (Unpublished) [cited 2016 Aug 10]. Available from: http://eprints.hud.ac.uk/id/eprint/25905

Nunthaboot K, Shokebumroong K, Theerasopon P. Competency levels and role implementation of professional nurses in health promotion. Journal of Nursing Science and Health 2015; 38(2): 103-14. (In Thai)

McLachlan HL, Forster DA, Davey MA, Farrell T, Flood M, Shafiei T, Waldenström U. The effect of primary midwife‐led care on women's experience of childbirth: results from the COSMOS randomised controlled trial. BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology 2016.[cited 2016 Aug 10]; 123(3):465-74. Available from: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1471-0528.13713/full

Downloads

Published

2016-10-31

How to Cite

1.
Theerasopon P, Maungpin S. การรับรู้และการปฏิบัติทางการพยาบาลในการส่งเสริมการคลอด. JNSH [Internet]. 2016 Oct. 31 [cited 2022 Oct. 1];39(3):1-10. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/nah/article/view/65849

Most read articles by the same author(s)