นวัตกรรมส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ Innovations promoting breastfeeding

Authors

  • Pranee Theerasopon Khonkaen university
  • Somjit Maungpi faculty of nursing KKU

Abstract

บทคัดย่อ

            การวิจัยเชิงคุณภาพนี้ เพื่อศึกษานวัตกรรมส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ทำการศึกษาในกลุ่มพยาบาลที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลรัฐบาล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการศึกษา พบว่า พยาบาลมีการพัฒนาและใช้นวัตกรรมส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และ กลุ่มนวัตกรรมบำบัดทางการพยาบาล เพื่อจัดการกับปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ทั้งนี้ กระบวนการพัฒนาและใช้นวัตกรรมส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ สะท้อนให้เห็นความต้องการในการพัฒนาต่อยอดให้นวัตกรรมส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มีรูปธรรมของการพัฒนา นำไปใช้ และเผยแพร่ เพื่อพัฒนาให้นวัตกรรมส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เป็นเครื่องมือทางการพยาบาลที่มีมาตรฐาน อันจะช่วยให้มารดาหลังคลอดได้รับการส่งเสริมให้สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างมีประสิทธิภาพ

คำสำคัญ: นวัตกรรม การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

Abstract

This qualitative research aimed at studying the innovations promoting breastfeeding. It was conducted with the nurses working in government hospitals in the Northeast. The results of the study revealed that the nurses had developed and used the innovations in promoting breastfeeding in 2 groups: the health promotion innovation for promoting and supporting breastfeeding and the nursing therapeutic innovation for dealing with breastfeeding problems. The process of the development and the implementation of the innovations promoting breastfeeding reflected the needs of the concrete development of further innovations for promoting breastfeeding. The innovations promoting breastfeeding should be implemented and promoted in order to develop them to be the standard nursing tools which help to promote the postpartum mothers to effectively breastfeed

Keywords: Innovations, promoting breastfeeding

Downloads

Download data is not yet available.

References

UNICEF. The state of the world’s children 2014 in numbers: Every child counts, revealing disparities, advancing children’s right. USA: New York; 2014 [cited 2015 Mar 2]. Available from www.unicef.org/sowc2014/numbers.

WHO. Maternal, infant and young child nutrition. Provisional agenda item 7.2; 2013 [cited 2015 Mar 10]. Available from www.who.int/gb/ebwha/pdf_file/EB134/B134_15-en.pdf?ua=1.

National Statistical Office. Thailand monitoring the situation of children and women: Multiple indicator cluster survey 2012 [cited 2015 Jul 4]. Available from: http://www.unicef.org/thailand/tha/57-05-011-MICS_EN.pdf

Rollins NC, Bhandari N, Hajeebhoy N, Horton S, Lutter CK, Martines JC, Piwoz EG, Richter LM, Victora CG, Group TL. Why invest, and what it will take to improve breastfeeding practices?. The Lancet. 2016;387(10017):491-504

Hegney D, Fallon T, O’Brien ML. Against all odds: a retrospective case controlled study of women who experienced extraordinary breastfeeding problems. Journal of Clinical Nursing 2008: 1182-92.

Nunthaboot K, Shokebumroong K, Theerasopon P. Competency levels and role implementation of professional nurses in health promotion. Journal of Nursing Science and Health 2015; 38(2): 103-14. .(In Thai

Theerasopon P. The nursing practice guideline for breastfeeding promotion. Journal of Nursing Science and Health 2015; 38(1): 142-150.(In Thai)

Pérez-Escamilla R, Curry L, Minhas D, Taylor L, Bradley E. Scaling up of breastfeeding promotion programs in low-and middle-income countries: the “breastfeeding gear” model. Advances in Nutrition 2012; 3(6): 790-800

Hurst NM. Recognizing and treating delayed or failed lactogenesis II. Journal of Midwifery & Women’s Health 2007; 52(6):588-94.

Walker M. Breastfeeding management for the clinician: Using the evidence. 3rd ed. Sudbury, Massachusetts: Jones & Bartlett Publishers; 2014.

Brand E, Kothari C, Stark M.A. Factors related to breastfeeding discontinuation between hospital discharge and 2 weeks postpartum. The Journal of Perinatal Education 2011; 20(1): 36-44.

Wilhelm S, Rodehorst-Weber K, Aguirre T, Stepans MB, Hertzog M, Clarke M, et al. Lessons learned conducting breastfeeding intervention research in two northern plains Tribal communities. Breastfeeding Medicine 2012; 7(3):167-72.

Downloads

Published

2016-12-13

How to Cite

1.
Theerasopon P, Maungpi S. นวัตกรรมส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ Innovations promoting breastfeeding. JNSH [Internet]. 2016 Dec. 13 [cited 2022 Sep. 27];39(4):75-84. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/nah/article/view/65848

Most read articles by the same author(s)