วิวัฒนาการศึกษาพยาบาลในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว* The Evolution of nursing education in the Lao people’s Democratic Republic*

Authors

  • Sisoulath Toukta Anousone University of health sciences
  • Sisoulath Toukta Anousone Faculty of Nursing Science; University of Health Sciences.

Keywords:

วิวัฒนาการ, การศึกษาการพยาบาล, สปป.ลาว Evolution, Nursing Education, Laos

Abstract

การศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีวิจัยชาติพันธ์วรรณนาแบบวิพากษ์ เพื่อศึกษาวิวัฒนาการการศึกษาพยาบาลในสปป.ลาว เริ่มศึกษาแต่เดือนกรกฎาคม 2556 ถึงเดือนกรกฎาคม 2557 ใน 22 องค์กร กับผู้ให้ข้อมูลจำนวน 95 คน รวมรวมข้อมูลด้วย การสังเกต การสัมภาษณ์ การศึกษาเอกสาร และการบันทึกภาคสนาม ตรวจสอบคุณภาพข้อมูลโดยการตรวจสอบแบบสามเส้าและยืนยันความเที่ยงตรงของข้อมูลจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลและผู้เชี่ยวชาญ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา แสดงข้อมูลโดยการใช้ typology และ timeline

ผลการศึกษาสะท้อนหลักฐานทางประวัติศาสตร์การศึกษาพยาบาลที่เปลี่ยนแปลงและแตกต่างใน 4 ยุคคือ 1) ยุคประวัติศาสตร์ 2) ยุคเริ่มต้น 3) ยุคเปลี่ยนผ่าน และ 4) ยุคพัฒนา ผลลัพธ์การจัดการศึกษาพยาบาลที่ผ่านมาถึงปัจจุบันได้ยืนยันปัญหาและความต้องการพัฒนาการศึกษาทั้งระบบ ดังนั้นจึงเสนอสร้างองค์กรพยาบาลและคณะกรรมการบริหารการศึกษาระดับมหาภาคเพื่อขับเคลื่อนระบบการศึกษาให้มีคุณภาพสูงขึ้นในอนาคต 

The critical ethnography methodology was employing in this study to explore the evolution of nursing education in Lao PDR. This study was undertaken from July 2013 to July 2014 in 22 organizations, 95 of key informants. Data were collected by observations, in-depth interviews, documents and artifacts. Data triangulation and debriefing were used for credibility.  Content analysis was applied to the data analysis and data display by typology and timeline.

The results reflected the historical evidence of the nursing education changed and differences in 4 periods such as 1) History period, 2) Early period, 3) Transitional period, and 4) Development period. The outcome of nursing education since the beginning until now was confirmed that there were problems needed to be developed in system. So that proposes to build up the nursing organization with the committee in the government state to moving the nursing education system will high quality in the future.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Sisoulath Toukta Anousone, University of health sciences

Nursing Department

Sisoulath Toukta Anousone, Faculty of Nursing Science; University of Health Sciences.

Nursing Department

References

Faculty of Nursing Khon kaen University. Instructions for authors. Journal of Nursing Science & Health 2015; 38(4): 172-181.

เอกสารประกอบการจัดระบบThai journals online(Thaijo). Author register and submission. https://www.tci-thaijo.org/index.php.

Ministry of Health. Midterm review of the implementation of the resolution of eighth party congress on health sector. (Cited 27 November 2008) . 9-12 (In Laos)

Ministry of Health. Executive summary of the implementation of the sixth five-year health sector development plan (2006-2010) and direction and duties of the seventh health sector development plan (2011-2015). (Cited 27 November 2011).(In Laos)

Downloads

Published

2016-12-12

How to Cite

1.
Anousone ST, Anousone ST. วิวัฒนาการศึกษาพยาบาลในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว* The Evolution of nursing education in the Lao people’s Democratic Republic*. JNSH [Internet]. 2016 Dec. 12 [cited 2022 Jun. 27];39(4):56-6. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/nah/article/view/61853